Zapytania ofertowe 2015

Informacje o zapytaniach ofertowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapytanie ofertowe

09-12-2015

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa NIP: 526-030-84-76, REGON: 000274068

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu pobierania z serwerów wydawców i odczytywania elektronicznych wydań dzienników, tygodników i miesięczników oraz dostępu do płatnych portali internetowych zwanych dalej łącznie „Tytułami”, zgodnie z Wykazem pakietów - załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca dostarczy i zapewni dostęp do Tytułów nie później niż do godziny 7:00 w dzień wydania Tytułu.
 2. Jeśli do korzystania z któregokolwiek z Tytułów będącego przedmiotem zamówienia konieczna jest dedykowana aplikacja, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas realizacji niniejszej umowy, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z aplikacji służących do pobierania i odczytywania elektronicznych wydań Tytułów z serwerów wskazanych przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (do których dostęp odbywa się za pomocą loginu i hasła).
 3. Dedykowana aplikacja ma służyć tylko i wyłącznie do ściągania i poprawnego oraz komfortowego odczytywania elektronicznych wydań Tytułów. Nie może ona zawierać innych funkcjonalności niż te zawarte w umowie.
 4. W czasie trwania umowy możliwe będą zmiany tytułów i dostępów , wynikające ze zmian organizacyjnych ministerstwa oraz zmian na rynku prasy. Zmiany nie mogą spowodować przekroczenia wartości umowy,
 5. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o zmianach na rynku prasy – np. o likwidacji jakiegoś tytułu.
 6. Fakturowanie dostępu będzie miesięczne („z dołu” – Zamawiający nie dopuszcza fakturowania zaliczkowego – „z góry”), w formie dwóch osobnych faktur:
  • jedna faktura zbiorcza za pakietu dla komórek organizacyjnych nie oznaczonych jako POIiŚ,
  • jedna faktura zbiorcza dla komórek organizacyjnych oznaczonych jako POIiŚ.
 7. Należność Wykonawcy, obliczana będzie na podstawie cen zaoferowanych w niniejszym postępowaniu na Formularzu cenowym. Oferowane ceny będą niezmienne przez cały okres umowy.
 8. Ostatnie faktury (za dostęp w grudniu 2016r. ) muszą być dostarczone Zamawiającemu do dnia 20.01.2017r.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres BAB@mkidn.gov.pl lub osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w terminie wskazanym poniżej.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 1500

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytania nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

W sprawie dodatkowych informacji proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do Pana Jerzego Czarneckiego tel. (022) 42 10 172, e-mail: jczarnecki@mkidn(dot)gov(dot)pl

X. ZAŁĄCZNIKI



powrót