Zapytanie ofertowe

12-07-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach VIII osi priorytetowej „ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Załączniki:powrót