Zapytanie ofertowe

03-08-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest wymiana uszkodzonego systemu klimatyzacji AOG90EPD3L, obejmująca:

1)     demontaż i utylizacja wszystkich elementów systemu klimatyzacji AOG90EPD3L w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie;

2)     dostawa wszystkich  elementów systemu klimatyzacji z 5-letnią gwarancją producenta
o parametrach technologicznych nie gorszych jak system klimatyzacji AOG90EPD3L;

3)     instalacja i uruchomienie systemu klimatyzacji z ust. 2;

4)     prowadzenie serwisu eksploatacyjnego systemu klimatyzacji z ust. 2.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Fax: 22 8288773

Strona internetowa: www.mkidn.gov.pl

 

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wymianę uszkodzonego systemu klimatyzacji AOG90EPD3L.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Przedmiotem zapytania jest:

1)     demontaż i utylizacja wszystkich elementów systemu klimatyzacji AOG90EPD3L (jednostka zewnętrzna, wewnętrzna oraz instalacje chłodnicze) w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie. Wykonawca musi dostarczyć dokumentację udowadniającą utylizację elementów systemu klimatyzacji zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.

2)     dostawa wszystkich  elementów systemu klimatyzacji z  5-letnią gwarancją producenta
o parametrach technicznych nie gorszych jak system klimatyzacji AOG90EPD3L. Oferowany system klimatyzacji musi współdziałać z drugim sprawnym systemem klimatyzacji AOG90EPD3L. Jednostka wewnętrzna musi tłoczyć schłodzone powietrze pod podłogę techniczną pomieszczenia serwerowni. Do najważniejszych oczekiwanych parametrów technicznych nowego systemu klimatyzacji należą:

a.     nie mniej niż 25 kW mocy chłodniczej;

b.     zastosowanie zasilania trzyfazowego;

c.     klimatyzator musi być inwenterowy;

d.     wskaźnik efektywności energetycznej (EER) nie może być mniejszy niż 3,2;

e.     masa jednostki wewnętrznej nie może przekroczyć 110 kg;

f.      spręż dyspozycyjny klimatyzatora nie może być mniejszy niż 250 Pa.

 

3)     Instalacja i uruchomienie systemu z ust. 2.

4)     Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego zapewniającego podtrzymanie gwarancji producenta systemu z ust. 2. Serwis eksploatacyjny musi być przeprowadzany w miesięcznych odstępach czasu podczas obowiązywania gwarancji.  W ramach prowadzenia serwisu eksploatacyjnego dla jednostki zewnętrznej należy wykonać:

a.     sprawdzenie historii pracy agregatu;

b.     sprawdzenie stanu i czyszczenie skraplacza;

c.     sprawdzenie układu sterowania i ewentualna korekta nastaw;

d.     sprawdzanie ciśnień roboczych układu freonowego i ewentualna korekta;

e.     sprawdzenie szczelności układów chłodniczych, ewentualna korekta napełnienia freonem i olejem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa ”f-gazowa”);

f.      sprawdzenie zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych;

g.     sprawdzenie poprawności działania elementów automatyki chłodniczej: zawory rozprężne, elektrozawory, przetworniki, czujniki temperatury itd.;

h.     sprawdzenie poprawności działania grzałek karteru sprężarek;

i.      sprawdzenie napięć sieci zasilającej;

j.      sprawdzenie poboru mocy i prądów odbiorników elektrycznych;

k.     sprawdzenie zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania;

l.      sprawdzenie zamocowań mechanicznych;

m.   sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego z jego ewentualną korektą (regulacją);

n.     uzupełnienie dziennika serwisowego o wykonane czynności.

W ramach prowadzenia serwisu eksploatacyjnego dla jednostki wewnętrznej należy wykonać:

a.     wymiana filtrów jednostki wewnętrznej;

b.     czyszczenie turbin przepływu powietrza;

c.     sprawdzenie poboru prądu;

d.     sprawdzenie zamocowań mechanicznych, połączeń elektrycznych i sterujących;

e.     sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin;

f.      czyszczenie wymiennika (parownika);

g.     uzupełnienie dziennika serwisowego o wykonane czynności.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od momentu podpisania umowy, czas serwisu 60 miesięcy od chwili przekazania nowego systemu klimatyzacji.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

             

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.   Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl w tytule należy wpisać: „Oferta na wymianę uszkodzonego systemu klimatyzacji” do dnia 9 sierpnia 2016 roku do godziny 15.00.

2.   Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 10 maja 2016 roku.

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej oferenta, który złożył  najkorzystniejszą ofertę.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Michalik pod numerem telefonu 22 4210593 oraz adresem email: abudzinski@mkidn.gov.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

1.     Wzór formularza ofertowego;

2.     Projekt umowy.

                                                                                        

 powrót