Zapytanie ofertowe

12-08-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Fax: 22 8288773

Strona internetowa: www.mkidn.gov.pl

 

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę nowych telefonów komórkowych (bez blokady SIM-lock). Markę, model i ilości zamawianych telefonów  określa załacznik 1.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych telefonów komórkowych w ilościach i modelach podanych w załączniku 1, który stanowi integralą część zapytania.

2.      Okres gwarancji: min. 24 miesiące; 

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2016 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania załącznik nr 1, który stanowi integralną część zapytania.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bab@mkidn(dot)gov(dot)pl w tytule należy wpisać: „Oferta na dostawę nowych aparatów komórkowych“ -  do dnia  19.08.2016 r.

2.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiazania Zamawiajacego do udzielenia zamówienia. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach okreslonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Komański pod numerem telefonu 22 4210121 oraz adresem email: zkomanski@mkidn(dot)gov(dot)pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

1.     Wzór formularza ofertowego.

                    powrót