Zapytanie ofertowe

02-09-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE EKSPERTYZY                                                                          

pn. Interpretacja przepisów związanych z oceną i procedurą odwoławczą w ramach VIII Osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), jako Instytucja Pośrednicząca (IP) we wdrażaniu VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pn. „Interpretacja przepisów związanych z oceną i procedurą odwoławczą w ramach VIII Osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

 

I.                UZASADNIENIE EKSPERTYZY

Opracowanie ma na celu przedstawienie interpretacji zapisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (zwanej dalej ustawą wdrożeniową) oraz dokumentów programowych związanych z oceną, wyborem
i procedurą odwoławczą dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w procedurze konkursowej w ramach VIII Osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” POIiŚ 2014-2020.  

 

W szczególności ekspertyza musi odpowiedzieć na pytanie czy dokonane na etapie oceny projektów wezwanie o uzupełnienie musi wyraźnie i wprost   identyfikować  przyczynę braku spełnienia przez projekt konkretnego kryterium, a wyznaczony wezwaniem zakres zmian  musi umożliwiać wnioskodawcom wprowadzenie takich poprawek i uzupełnień w pierwotnie złożonej dokumentacji aplikacyjnej (konkursowej), dzięki którym wszystkie kryteria wyboru projektów  w ostateczności zostaną spełnione Czy zgodnie z powyższym, pełne i każdorazowe  wezwanie tego typu jest dopuszczalne z uwagi na konieczność równego traktowania wnioskodawców i braku możliwości wprowadzania istotnych zmian w projekcie.

 

Wskazane jest także przedstawienie w ekspertyzie wiedzy i zebranych przykładów rozstrzygnięć, wyroków i interpretacji zagadnień będących przedmiotem zapytania w innych sektorach i programach finansowanych ze środków UE. Interpretacje wynikające z opinii będą mogły być wykorzystane przez MKiDN jako IP.

 

 

II.             CEL I ZAKRES EKSPERTYZY

 

Ekspertyza ma na celu:

1.     Interpretację pojęcia „istotnej modyfikacji projektu”, w tym na poziomie złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji aplikacyjnej.

2.     Przedstawienie propozycji katalogu dopuszczalnych i niedopuszczalnych zmian w projekcie i dokumentacji aplikacyjnej w kontekście „istotnej modyfikacji projektu” dokonywanych na etapie procedury uzupełniania lub poprawy wniosku o dofinansowanie w ramach VIII priorytetu POIiŚ 2014-2020 (ocena formalna oraz merytoryczna I i II stopnia).

3.     Interpretację w zakresie szczegółowości wezwań przez IOK Wnioskodawcy do złożenia na piśmie wyjaśnień co do treści złożonego wniosku o dofinansowanie i ewentualnego uzupełnienia lub poprawy dokumentacji aplikacyjnej. Czy w świetle obowiązujących przepisów wezwanie musi wyraźnie i wprost identyfikować przyczynę braku spełnienia przez projekt konkretnego kryterium, a wyznaczony nim zakres zmian umożliwiać wnioskodawcom wprowadzenie takich poprawek i uzupełnień w pierwotnie złożonej dokumentacji aplikacyjnej (konkursowej), dzięki którym wszystkie kryteria wyboru projektów
w ostateczności zostaną spełnione? Czy takie formułowanie przez IOK zapytań nie będzie prowadzić do zmiany wyniku oceny kryterium lub skutkować istotną modyfikacją projektu?

4.     Interpretację zasady równego traktowania Wnioskodawców na etapie wzywania Wnioskodawców projektów złożonych w procedurze konkursowej do poprawy i uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej?

5.     Interpretację zapisów art. 58 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w zakresie dopuszczalnego zakresu informacji dla wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Czy zgodnie z przywołanym przepisem informacja właściwej instytucji, o której mowa w art. 55, może i powinna zawierać rozstrzygnięcia niewymienione w art. 56 ust. 2, art. 58 ust. 1, 3 i 4, art. 59 ust. 1 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej?

 

 

Zamawiający wymaga, aby ekspertyza objęła w szczególności następujący zakres:

 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,

3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 z późn. zm.) – ustawa wdrożeniowa,

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r.,

5. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. (wraz z załącznikiem 6 pn. System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020),

6. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (z dnia 31 marca 2015 r.),

7. Regulamin konkursu VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów Kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłoszonego w dniu 30 maja 2016 r. (wraz z załącznikami),

8.  Inne dokumenty wytworzone na etapie oceny projektów będące w posiadaniu MKiDN.

 

 

III.           DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Podany powyżej zakres ekspertyzy nie jest listą wyczerpującą, zawiera niezbędne minimum wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w oparciu o swoją wiedzę  i doświadczenie zaproponuje dodatkowe aspekty, które należałoby zawrzeć w ekspertyzie. Dodatkowe aspekty podlegać będą ocenie Zamawiającego.

2. Ekspertyza powinna zostać opracowana w sposób uporządkowany, przejrzysty graficznie i umożliwiający jej ewentualną publikację i wykorzystanie przez Zamawiającego do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej.

 

 

IV.           TERMIN REALIZACJI:

W ciągu 28 dni roboczych od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

 

 

V.             WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM:

W trakcie realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do:

1.     Sprawnej i terminowej realizacji zamówienia, w tym bieżącego kontaktowania się z Zamawiającym
i uwzględniania w trakcie jego realizacji wszystkich uwag zgłaszanych przez Zamawiającego,

2.     Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,

3.     Niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach
w realizacji w stosunku do ustalonych terminów, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia.

 

 

VI.           WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

1.     Do składania Ofert uprawnieni są:

 

Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu przepisów prawa dotyczącego funduszy europejskich.

 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie usługi polegające na wykonaniu opracowania/ publikacji/ ekspertyzy/ analizy dotyczącej zagadnień z zakresu stosowania prawa w obszarze wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przygotowanych dla:

- administracji rządowe lub

- Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego) oraz wykazu wykonanych publikacji/ekspertyz/analiz dotyczących zagadnień z zakresu stosowania prawa w obszarze wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przygotowanych na rzecz ww. instytucji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z dokumentami, ze usługi te zostały wykonane należycie. (wzór wykazu  stanowi Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego).

 

Niepotwierdzenie w pełni postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia i wyjaśnień złożonych dokumentów.

 

Oferty niekompletne zostają odrzucone.

 

 

 

VII.         KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

 

Lp.

KRYTERIUM OCENY

max. punktacja

1

Kryterium „cena za realizację zamówienia”

50

2

Kryterium „doświadczenie w zakresie wykonywania publikacji/ekspertyz/analiz na rzecz administracji rządowej”

50

 

1. Punktacja dla kryterium „cena za realizację zamówienia” - ocena na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 50.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 50 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: CEN = (CENmin/ CENo„x”) x 50 pkt

gdzie:

CEN – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny

CENmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

CENo„x” – cena oferty ocenianej

 

Punktacja dla kryterium „doświadczenie w zakresie wykonywania publikacji/ekspertyz/analiz na rzecz administracji rządowej” - ocena na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i Wykazu wykonanych publikacji/ekspertyz/analiz dotyczącej zagadnień z zakresu stosowania prawa w obszarze wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przygotowanych dla:

- administracji rządowe lub

- Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.      

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane usługi zostały wykonanie należycie. Nie załączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych usług będzie skutkowało nieprzyznaniem przez Zamawiającego punktów w niniejszym kryterium.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 50.

Oferta z największym doświadczeniem otrzyma 50 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: DWA = (DWAo„x”/ DWAmax) x 50 pkt

gdzie:

DWA – liczba punktów za kryterium „doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań z zakresu pomocy publicznej, na podstawie dokumentów, raportów i publikacji” liczone wykonanymi opracowaniami

DWAo„x” – liczba wykonanych opracowań w ofercie ocenianej (nie wliczając dwóch usług, których wykazanie jest niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu)

DWAmax – największe doświadczenie, liczone wykonanymi opracowaniami (nie wliczając dwóch, których wykazanie jest niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu)

 

 

VIII.       SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Ocenie będą podlegały oferty, które będą zawierać niżej wymienione elementy:

 

1)    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego) oraz wykaz wykonanych publikacji/ekspertyz/analiz na rzecz administracji rządowej (wzór wykazu  stanowi Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego),

2)    Cenę brutto i netto całości usługi.

 

 

IX.TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do 12.09.2016 r. do godziny 16:00 na adres mkrzyzanowska@mkidn(dot)gov(dot)pl.

Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować droga mailową na wskazany powyżej adres.

 

 

X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 

XI. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

 

XII. UWAGI KOŃCOWE

a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

b) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zawarcia umowy. MKiDN może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych publikacji/ekspertyz/analiz na rzecz administracji rządowej (wzór)

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (wzór)powrót