Zapytanie ofertowe

02-09-2016

Departament Funduszy i Spraw Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej

 

Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucji Pośredniczącej dla VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w zakresie przygotowywania (pod względem formalno-prawnym) pism informujących Wnioskodawców o wynikach ponownej oceny projektów w ramach procedury odwoławczej przewidzianej w systemie wdrażania Programu i Regulaminie konkursu. VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje: wsparcie zadań realizowanych przez pracowników Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN w ramach wdrażania priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w obszarze procedury odwoławczej. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania stosownej deklaracji bezstronności i poufności.

 

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 14 września – 30 listopada 2016 r.

 

Niezbędne wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej:

- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 z późn. zm.),

- Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z załącznikiem 6 pn. „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”,

- Wytycznych  Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (z dnia 31 marca 2015 r.).

 

Wymagane dokumenty

 

Termin składania dokumentów: 9 września 2016 r.

 

Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: mkrzyzanowska@mkidn(dot)gov(dot)pl W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta”.

 

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz znajomość wymaganych ustaw i dokumentów programowych. Ponadto pod uwagę zostanie wzięta także kwota za wykonanie zlecenia zaproponowana przez Wykonawcę.

 

Wydatek wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.powrót