Zapytanie ofertowe

21-09-2016

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy na temat zakresu występowania pomocy operacyjnej w projektach z sektora kultury

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

UZASADNIENIE DLA ZAMÓWIENIA

Opracowanie ma na celu przedstawienie interpretacji przepisów „rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu” (zwanego dalej GBER) w zakresie występowania pomocy operacyjnej w projektach, które mogą potencjalnie ubiegać się o dofinansowanie w procedurze konkursowej w ramach VIII Osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” PO IiŚ 2014-2020, a zakładają realizację przez beneficjenta projektu na rzecz innego podmiotu.

Ekspertyza musi odnosić się do projektów stricte infrastrukturalnych, dotyczących:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ekspertyza ma na celu:

 1. Interpretację pojęcia „pomocy operacyjnej” w odróżnieniu od „pomocy inwestycyjnej” w kontekście przepisów GBER w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych z sektora kultury.
 2. Analizę możliwych przypadków występowania pomocy operacyjnej w projektach infrastrukturalnych
 3. z sektora kultury, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, kiedy projekt jest realizowany przez beneficjenta na rzecz innego podmiotu.
 4. Interpretację czy w przypadku sytuacji opisanej w pkt. 2, tj. kiedy projekt jest realizowany przez beneficjenta na rzecz innego podmiotu, forma przekazania nieruchomości (najem, dzierżawa, leasing, bezpłatne użyczenie itd.) ma wpływ na rodzaj udzielonej pomocy (inwestycyjna czy operacyjna).
 5. Wskazanie odpowiednich warunków, których spełnienie zminimalizuje ryzyko wystąpienia pomocy operacyjnej w infrastrukturalnych projektach z sektora kultury.
 6. Wskazanie ewentualnych propozycji działań do podjęcia przez Zamawiającego, mających na celu zapewnienie zgodności ewentualnej udzielanej pomocy operacyjnej z przepisami GBER.

Zamawiający wymaga, aby ekspertyza odnosiła się przynajmniej do następujących możliwych przypadków:

 1. beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego i realizuje projekt dotyczący obiektu, w którym działa/będzie działać podległa jej instytucja kultury lub szkoła artystyczna,
 2. beneficjentem jest kościół lub związek wyznaniowy, realizujący projekt w obiekcie, który zostanie przekazany organizacji pozarządowej,
 3. beneficjentem jest organizacja pozarządowa, realizująca projekt w obiekcie, który zostanie przekazany kościołowi lub związkowi wyznaniowemu,
 4. beneficjentem jest organizacja pozarządowa, realizująca projekt w obiekcie na rzecz szkoły artystycznej,
 5. beneficjentem jest organizacja pozarządowa (właściciel obiektu) i realizuje projekt dotyczący tego obiektu, w którym działa/będzie działać instytucja kultury na mocy zawartego wcześniej porozumienia o współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

Ponadto, należy wziąć pod uwagę, że w każdym przypadku wymienionym w punktach a) - e) może zaistnieć sytuacja, gdy operator będzie częściowo wynajmował powierzchnię, będącą przedmiotem projektu, do działalności komercyjnej (np. gastronomia, przemysły kreatywne).

Zamawiający wymaga, aby ekspertyza objęła w szczególności następujący zakres:

 1. rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu”;
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 11 sierpnia 2016 r.;
 3. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 z 1994 r., poz. 591 z późn. zmianami).

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

73110000-6 – Usługi badawcze

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Podany powyżej zakres ekspertyzy nie jest listą wyczerpującą, zawiera niezbędne minimum wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponuje dodatkowe aspekty, które należałoby zawrzeć w ekspertyzie.
 2. Ekspertyza powinna zostać opracowana w sposób uporządkowany, przejrzysty graficznie i umożliwiający jej ewentualną publikację i wykorzystanie przez Zamawiającego do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z ofertą Wykonawcy, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2016 r.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje kadrą:

 1. posiadającą doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań dotyczących zagadnień z zakresu pomocy publicznej w sektorze kultury.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu analitycznych opracowań dotyczących zagadnień z zakresu pomocy publicznej w sektorze kultury na podstawie dokumentów, raportów i publikacji.

Niespełnienie wymienionego wyżej warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Wykaz wykonanych opracowań wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

PLN

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

10 000 PLN brutto

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić w formie papierowej w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. ofertę wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierającą dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, w przypadku firmy REGON i NIP), proponowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto oraz deklarowany czas wykonania zamówienia;
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 4. wykaz wykonanych opracowań i narzędzi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę (podpisany skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ofertydfe@mkidn(dot)gov(dot)pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2016 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać „Ekspertyza na temat zakresu występowania pomocy operacyjnej w projektach z sektora kultury”. Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować droga mailową na adres e-mail: ofertydfe@mkidn(dot)gov(dot)pl.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. cena za realizację zamówienia – max 50 pkt;
 2. doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań dotyczących zagadnień z zakresu pomocy publicznej, na podstawie dokumentów, raportów i publikacji – max 30 pkt;
 3. deklarowany czas wykonania zamówienia – max 20 pkt.

SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

1. Punktacja dla kryterium „cena za realizację zamówienia” - ocena na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 50.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 50 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: CEN = (CENmin/ CENo„x”) x 50 pkt

gdzie:

CEN – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny

CENmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

CENo„x” – cena oferty ocenianej

2. Punktacja dla kryterium „doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań” - ocena na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i Wykazu wykonanych opracowań wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 30.

Oferta z największym doświadczeniem otrzyma 30 punktów.

Oferta, w której zostaną wykazane jedynie dwie usługi, wymagane jako kryterium dostępu, otrzymają 0 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: DWA = (DWAo„x”/ DWAmax) x 30 pkt

gdzie:

DWA – liczba punktów za kryterium „doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań z zakresu pomocy publicznej, na podstawie dokumentów, raportów i publikacji” liczone wykonanymi opracowaniami

DWAo„x” – liczba wykonanych opracowań w ofercie ocenianej (nie wliczając dwóch usług, których wykazanie jest niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu)

DWAmax – największe doświadczenie, liczone wykonanymi opracowaniami (nie wliczając dwóch usług, których wykazanie jest niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu).

3. Punktacja dla kryterium „deklarowany czas wykonania zamówienia” - ocena na podstawie oferty wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 20.

Oferta z najkrótszym czasem wykonania otrzyma 20 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: DCW = (DCWo„x”/ DCWmax) x 20 pkt

gdzie:

DCW – liczba punktów za kryterium „deklarowany czas wykonania zamówienia” liczone dniami wykonania

DCWo„x” – liczba dni wykonania w ofercie ocenianej

DCWmax – najkrótszy czas wykonania zamówienia, liczony dniami.

Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru:

S„x” = CEN + DWA + DCW

gdzie:

S„x”– suma punktów oferty

CEN – punkty za kryterium „cena za realizację zamówienia”

DWA – punkty za kryterium „doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań”

DCW – punkty za kryterium „deklarowany czas wykonania”

Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z niższą ceną.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach projektu POIS.10.01.00-00-0500/15.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zawarcia umowy. MKiDN może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:



powrót