Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Zapytanie ofertowe

13-10-2016

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Fax: 22 8288773

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie przeglądu i regulacji okien w budynkach Ministerstwa przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 i ul. Ksawerów 13 w Warszawie.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i regulacji okien w budynkach Ministerstwa przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 i ul. Ksawerów 13 w Warszawie.
 2. Ilości okien w poszczególnych lokalizacjach oraz zakres czynności określony jest w załączniku nr 2.
 3. Zleceniobiorca po wykonaniu usługi przedłoży Zamawiającemu protokół powykonawczy, w którym między innymi poda elementy okien konieczne do wymiany w oknach ze wskazaniem pokoi, w których okna te się znajdują. Protokół ten będzie podstawą do zapłaty za wykonaną usługę.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.11.2016 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania załącznik nr 1.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bab@mkidn(dot)gov(dot)pl w tytule należy wpisać: „Serwisowanie okien“ - do dnia 20.10.2016 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiazania Zamawiajacego do udzielenia zamówienia. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach okreslonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Komański pod numerem telefonu 22 4210121 oraz adresem email: zkomanski@mkidn(dot)gov(dot)pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy.
 2. Ilość okien i zakres czynności.
 3. Formularz potwierdzający wykonanie usługi.


powrót

koniec głównej treści