Zapytanie ofertowe

02-12-2016

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Fax: 22 8288773

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych

Zapytanie nie stanowi postępowania w rozumieniu pzp oraz umowy w/w kontekście kodeksu cywilnego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21.12.2016 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl w tytule należy wpisać: „Oferta na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych” do dnia 7 grudnia 2016 do godziny 10:00.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 7 grudnia 2016 roku a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Nogalski pod numerem telefonu 22 4210481 oraz adresem email: anogalski@mkidn(dot)gov(dot)pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Wzór formularza ofertowego.


powrót