Zapytanie ofertowe

20-12-2016

I. TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie tłumaczeń pisemnych zwykłych, przysięgłych i  weryfikację językową dokumentów obcojęzycznych wypracowanych w MKiDN.

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.53.00.00-8

 1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania następujących czynności:
  1. a) tłumaczenie tekstów z języka polskiego na języki:
   - angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, włoski i inne języki europejskie
  2. b) tłumaczenie tekstów na język polski z języków:
   - angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego i innych języków europejskich.
 2. Wymagania pozostałe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
  1. Biegłość w tłumaczeniu korespondencji dyplomatycznej oraz języka przemów i wystąpień publicznych.
  2. Wymagany jest szeroki zakres słownictwa fachowego z dziedzin m.in.:
   • budownictwa, architektury,
   • ekonomii i finansów,
   • renowacji i konserwacji zabytków,
   • prawa (w tym autorskiego i praw pokrewnych),
   • różnych dziedzin sztuki oraz digitalizacji księgozbiorów i archiwaliów,
   • prawa medialnego i międzynarodowego,
   • dyplomacji i stosunków międzynarodowych,
   • dokumentów Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych,
   • mediów,
   • wojskowości ( instrukcji wojskowych dotyczących ochrony dóbr kultury),
   • funduszy europejskich.
  3. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać tłumaczenia zwykłe w formie elektronicznej, przysięgłe w formie zarówno elektronicznej jak i papierowej sformatowane zgodnie z tekstem źródłowym. Tłumaczenia przysięgłe będą rozliczane wg stawek za stronę tłumaczenia zwykłego lub ekspresowego
 3. Tłumaczenia pisemne będą realizowane przy zachowaniu terminów nie dłuższych niż poniższe:
  1. tłumaczenia zwykłe – do 5 stron rozliczeniowych na dobę od momentu przesłania zlecenia,
  2. tłumaczenia ekspresowe:
   • do 3 stron rozliczeniowych w czasie nie dłuższym niż 7 godzin od momentu przesłania zlecenia,
   • powyżej 3 stron rozliczeniowych: do 10 stron rozliczeniowych na dobę od momentu przesłania zlecenia,
  3. tłumaczenia przysięgłe będą realizowane w terminach zgodnie z lit. a) i b) i przekazywane Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Wersję papierową Wykonawca wyśle niezwłocznie listem poleconym lub kurierem.
 4. Liczba znaków tłumaczenia stanowiąca podstawę do wypłaty wynagrodzenia w ramach danego zlecenia nie obejmuje niepodlegających tłumaczeniu jednolitych bloków danych liczbowych, teleadresowych, nazw własnych.
 5. Szacunkowa ilości i podziały procentowe na podstawie lat ubiegłych:
  1. liczba stron do przetłumaczenia – ok. 3000
  2. Szacunkowy podział procentowy ze względu na tryb:
   • - tłumaczenia wykonywane w trybie zwykłym – 70%,
   • - tłumaczenia wykonywane w trybie ekspresowym – 30%
  3. Szacunkowy podział procentowy ze względu na język:
   1. Tłumaczenie tekstów z języka polskiego na języki:
    • angielski – 76%
    • niemiecki – 7%
    • francuski – 7%
    • rosyjski – 5%
    • ukraiński – 1%
    • włoski – 1%
    • inne języki europejskie – 3%
   2. Tłumaczenie tekstów na język polski z języków:
    • angielskiego – 56%
    • niemieckiego – 23%
    • francuskiego – 5%
    • rosyjskiego – 4%
    • ukraińskiego – 5%
    • włoskiego – 1%
    • innych języków europejskich – 6%
  4. Szacunkowy podział procentowy ze względu na „kierunek” tłumaczenia:
   • tłumaczenie tekstów z języka polskiego na języki obce – 63%
   • tłumaczenie tekstów na język polski z języków obcych – 37%
  5. Szacunkowy podział procentowy ze względu na rodzaj tłumaczenia:
   • tłumaczenia zwykłe – 93%
   • tłumaczenia przysięgłe – 7 %

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100%

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej jako skan na adres bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl lub osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w terminie wskazanym poniżej.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2016 r. o godz. 12:00.

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytania nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

W sprawie dodatkowych informacji proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do pana Przemysława Gutka lub pani Ewy Kąkol tel. (022) 42 10 434, e-mail: wyjazdy@mkidn(dot)gov(dot)pl

VIII. ZAŁĄCZNIKIpowrót