Zapytanie ofertowe

29-11-2018

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby (Wykonawcy) do wykonywania zadań w ramach umowy zlecenia.

I. Przedmiot umowy: pomoc pracownikom Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych (DDZ) w przygotowaniu do digitalizacji dokumentacji Departamentu związanej z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą (prace porządkowe i weryfikacyjne zawartości archiwum DDZ w części dotyczącej zabytków architektury) oraz we wdrażaniu nowego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego infrastrukturalnego wsparcia organizacji i instytucji emigracyjnych i polonijnych, prowadzących działalność w zakresie nauki, kultury i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym gromadzących i przechowujących zbiory i kolekcje o istotnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego.

II. Zakres umowy zlecenia: umowa obejmuje:

  1. wsparcie realizacji zadań własnych Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych polegających na udzielaniu pomocy finansowej i merytorycznej organizacjom i instytucjom emigracyjnym i polonijnym prowadzącym działalność w zakresie nauki, kultury i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, wspieranie muzeów, archiwów i bibliotek polonijnych i emigracyjnych, w szczególności podmiotów zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie;
  2. wsparcie realizacji planowanej digitalizacji dokumentacji obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą (w części dotyczącej zabytków architektury), znajdującej się w archiwum DDZ.
  3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

III. Termin realizacji umowy zlecenia: 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

IV. Wymagania związane z realizacją umowy zlecenia:

  1. Niezbędne:
  1. Dodatkowe:
  1. Wymagane dokumenty:

 

V. Termin składania dokumentów: do 6 grudnia 2018 r., do godz. 16:00.

VI. Miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów, o których mowa w pkt. IV C,
w wersji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: ddz@mkidn(dot)gov(dot)pl

W tytule maila prosimy o zapis: „Oferta DDZ. Numer sprawy: DDZ-PDK.720.26.2018”.

VII. Kryteria wyboru

Cena nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będą: wiedza i doświadczenie określone w pkt. IV B zapytania ofertowego oraz komunikatywność.

Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.

VIII. W sprawach dotyczących niniejszego postępowania prosimy kontaktować się elektronicznie - adres: ddz@mkidn(dot)gov(dot)pl

Odpowiedzi na pytania dot. niniejszego postępowania zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej nadawcy.

IX. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa


Załączniki:

- Formularz oferty.

- Wzór umowy.powrót