Zapytanie ofertowe

10-12-2018

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(dalej: Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług pomocy prawnej,
z zakresu w szczególności
roszczeń odszkodowawczych i rewindykacyjnych (reprywatyzacyjnych) dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 r.

I.                   Przedmiot umowy:

a.       Wykonywanie zastępstwa procesowego:

                                                              i.      w zakresie roszczeń odszkodowawczych i rewindykacyjnych (reprywatyzacyjnych),

                                                            ii.      w sprawie z powództwa zlikwidowanej instytucji kultury, dla której Minister był organizatorem, przeciwko przedsiębiorcy,

b.      Reprezentowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przed innymi organami orzekającymi w ww. sprawach,

c.       Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego, w tym sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych
i rewindykacyjnych (reprywatyzacyjnych).

d.      Łączny maksymalny wymiar świadczenia usług prawnych, o których mowa wyżej, wynosi do 420 godzin w okresie trwania umowy.

e.       Łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy stanowi iloczyn 420 godzin i określonej w ofercie stawki godzinowej adwokata lub radcy prawnego.  

 

II. Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje pełną obsługę prawną w ww. sprawach.

 

III. Termin realizacji umowy:

2 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

IV. Wymagania związane z realizacją umowy zlecenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie wymagania niezbędne i będą realizować przedmiot umowy lub posiadają pracowników lub współpracują z osobami, które będą realizować przedmiot umowy, spełniających łącznie następujące wymogi:

Wymagania niezbędne:

a)      posiadają aktualny wpis na listę adwokatów lub radców prawnych;

b)     posiadają minimum 5 - letnie doświadczenie w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata;

c)      posiadają minimum 5 - letnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych
i prowadzeniu obsługi prawnej z zakresu roszczeń odszkodowawczych 
i rewindykacyjnych (reprywatyzacyjnych);

d)     w okresie ostatnich 2 lat przed datą złożenia oferty, wykonali lub wykonują
co najmniej jedną usługę prawną z zakresu roszczeń odszkodowawczych
lub rewindykacyjnych (reprywatyzacyjnych), trwającą nieprzerwanie przez okres
co najmniej 12 miesięcy, której istotą był przedmiot sporu lub roszczenie o wartości minimum 1000000,00 zł brutto (jeden  milion złotych).

Wymagane dokumenty:

·         Formularz ofertowy;

·         Oświadczenie o wpisie na listę adwokatów lub radców prawnych oraz o posiadaniu
5 – letniego doświadczenia w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego
lub adwokata / o współpracowaniu z osobą, która spełnia ww. warunki,

·         Oświadczenie o posiadaniu 5 – letniego doświadczenia w udzielaniu porad prawnych
i prowadzeniu obsługi prawnej z zakresu roszczeń odszkodowawczych
i rewindykacyjnych (reprywatyzacyjnych) / o współpracowaniu z osobą, która spełnia
ww. warunki,

e)      Oświadczenie, że w okresie ostatnich 2 lat od daty składania oferty, Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę prawną z zakresu roszczeń odszkodowawczych lub rewindykacyjnych (reprywatyzacyjnych), trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, której istotą był przedmiot sporu lub roszczenie o wartości minimum 1000000,00 zł brutto (jeden  milion złotych)
/ o współpracowaniu z osobą, która spełnia ww. warunki.

 

V. Termin składania dokumentów:

Do 14 grudnia 2018 r. do godziny 13.00 (liczy się data i godzina wpływu dokumentów do Ministerstwa).
Nowy termin do 17 grudnia 2018 r. godz. 14.

 

VI. Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wyżej wskazanych dokumentów w jednej wybranej przez siebie formie:

1)      opatrzonych  kwalifikowanym podpisem elektronicznym w postaci elektronicznej
na adres poczty elektronicznej: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl. W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta – obsługa prawna BDG”.

2)     podpisanych w wersji papierowej na adres: Biuro Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. Na kopercie prosimy o zapis: „Oferta – obsługa prawna BDG”.

 

VII. Kryteria wyboru:

Zamawiający przewiduje dwa etapy zmierzające do wyboru Wykonawcy, w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert spełniających ww. warunki. W pierwszym etapie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów, a w drugim etapie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do drugiego etapu przejdzie trzech Wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów w pierwszym etapie.

 

I. Wybór oferty trzech Wykonawców w pierwszym etapie nastąpi w oparciu
      o następujące  kryteria:

A.    Cena oferty brutto (PLN) – 60 %,

B.    Doświadczenie w prowadzeniu spraw* - 40 %,

* Wykonawca prowadził sprawy takiego rodzaju jak te, o których mowa w punkcie I ogłoszenia, przy czym każda sprawa musi dotyczyć takiej sprawy, której istotą był przedmiot sporu lub roszczenie o wartości powyżej 1000000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Sprawy nie muszą być prowadzone na rzecz Zamawiającego.

A. Punkty za kryterium „Cena oferty brutto (PLN)”, zostaną obliczone według
      wzoru:

 

            Cena oferty brutto z najniższą ceną

A = --------------------------------------------------- x 100 x 60 % = liczba uzyskanych punktów

            Cena brutto oferty badanej

 

 

B. Punkty za kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu spraw”, zostaną
       obliczone zgodnie z tabelą:

1)      Ilość spraw w przedziale 10 - 20 lub więcej będzie oceniona na 40 punktów,

2)     Ilość spraw w przedziale 5 - 9 będzie oceniona na 20 punktów,

3)     Ilość spraw w przedziale 1 - 4 będzie oceniona na 10 punktów

 

II.  Wybór oferty w drugim etapie nastąpi w oparciu o rozmowę Zamawiającego z trzema 
       Wykonawcami, którzy uzyskali największa liczbę punktów w pierwszym etapie.
       W przypadku spełnienia kryteriów z pierwszego etapu przez dwóch Wykonawców,
       do  drugiego etapu przejdą obydwaj Wykonawcy. W przypadku złożenia tylko jednej  
       oferty drugi etap nie będzie przeprowadzany.

       Rozmowa będzie przeprowadzona przez pracowników Zamawiającego z jednym  
       przedstawicielem każdego z Wykonawców, którzy zostali dopuszczeni do drugiego etapu.

       Przedstawiciel Wykonawcy musi spełniać warunki, o których mowa
       w punkcie IV ogłoszenia. Przedstawiciel ten będzie również koordynatorem  
       umowy, o którym mowa we wzorze umowy. Wykonawca może być sam  
       koordynatorem umowy, wówczas także musi spełniać warunki wskazane
       w pierwszym zdaniu.

 
       Przedstawiciel Wykonawcy powinien być osobą upoważnioną do składania
       oświadczeń w imieniu Wykonawcy w zakresie związanym z działalnością Wykonawcy,
       w szczególności aspektów organizacyjnych i merytorycznych, które są istotne dla     
       realizacji przedmiotowej umowy. Oświadczenia dotyczące działalności Wykonawcy, które   
       zdaniem Zamawiającego mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy, będą
       oceniane przez Zamawiającego podczas rozmowy przeprowadzonej w drugim etapie.

       Wszyscy przedstawiciele Wykonawców zakwalifikowanych do drugiego etapu otrzymają 
       ten sam zestaw pytań, które będą punktowane zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego
       kryteriami.     

      

VIII. Dodatkowe informacje:

W sprawach niniejszego postępowania prosimy kontaktować się elektronicznie na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl .

Odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego postępowania zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej nadawcy oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
w tym samym miejscu, gdzie zostało zamieszczone niniejsze ogłoszenie.

 

IX. Zastrzeżenia i negocjacje umowy.

Zamawiający nie gwarantuje zawarcie umowy z Wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów lub który złożył jedyną ofertę w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia Wykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów lub który złożył jedyną ofertę w postępowaniu na negocjacje dotyczącą warunków umowy, w szczególności w zakresie obniżenia wysokości wynagrodzenia zaoferowanego przez Wykonawcę. Zaproszenie zostanie wysłane na adres elektroniczny podany w formularzu ofertowym.
powrót