Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

27-11-2018

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych zaprasza do złożenia oferty na: prace remontowe i zabezpieczające na cmentarzu żołnierzy Armii Polskiej gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie w miejscowości Taszłak.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani zaproszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1.      Zamawiający.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

http://www.mkidn.gov.pl

2.      Tryb udzielenia zamówienia.

2.1.   Postępowanie niniejsze, którego celem jest dokonanie rozeznania cen rynku, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Kodeksu cywilnego oraz „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dokonywania wydatków, sporządzania planu zamówień publicznych, zawierania umów oraz działania Komisji Przetargowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

2.2.   Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

2.2.    Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym do powoływania się na numer sprawy: DDZ-MPN.7512.26.2018

3.      Przedmiot zamówienia.

3.1.      Opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia oraz istotne dla stron postanowienia umowy zawarte zostały w Rozdziale III.

3.2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.      Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 27.12.2018 r.

5.      Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

5.1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.2.      Oświadczenie Wykonawcy oraz wykaz prac, o których mowa w Rozdziale III pkt 2.

 

6.         Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert.

6.1.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.2.   Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta”, oraz niżej wymienione dokumenty:

6.2.1    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6.2.2    pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

6.2.3.   Oświadczenie Wykonawcy oraz wykaz prac, o których mowa w Rozdziale III pkt 2.

6.3.      Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej.

7.      Miejsce i termin składania ofert.

7.1. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 29.11.2018 r., do godz. 16:00
na adres: ddz@mkidn(dot)gov(dot)pl   podając w tytule maila numer sprawy:
DDZ-MPN.7512.26.2018.

8.      Opis sposobu porozumienia się z Wykonawcami.

8.1.   Pytania dotyczące treści zapytania ofertowego można przesyłać na adres: ddz@mkidn(dot)gov(dot)pl

8.2.   Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Pani Regina Piątek, pracownik Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

9.      Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

9.1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

10.    Informacja o wyniku.

10.1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku zapytania. Informacja przesłana zostanie na adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie.

11.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

11.1. Wykonawca określi cenę za wykonanie całego zamówienia. Cena ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszelkie koszty opłaty i podatki niezbędne do wykonania zamówienia. Tak określona cena stanowić będzie podstawę do dokonania oceny oferty oraz stanowić będzie podstawę określenia wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

11.2. Powyższa cena będzie ceną brutto w złotych polskich.

12.    Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

12.1.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: cena – 100%

12.2.    Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

12.3.    Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

13.    Prawo do unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego
w każdym momencie bez podawania przyczyn.

14. Klauzula dot. RODO

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

§   Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego: abi@mkidn(dot)gov(dot)pl

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy,

§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie obowiązującego prawa do kontrolowania działalności Zamawiającego,

§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat z uwagi na obowiązek archiwizowania dokumentów przez jednostkę sektora finansów publicznych,

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu - wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, d i e RODO.
powrót