Zmiany w finansowaniu KULTURA+

28-12-2012

Zaproponowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego zmiany zasad finansowania programu KULTURA+ zostały 27 grudnia br. wprowadzone przez Radę Ministrów. Zmiana w uchwale dotyczy przesunięcia planowanych wydatków w latach 2012-2015.

Minister Bogdan Zdrojewski. Fot. Danuta Matloch

Realizowany od 2011 r. Wieloletni Program Rządowy KULTURA+ ma dwa priorytety. Pierwszy z nich „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu, jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. W ramach priorytetu przeprowadzono już 5 naborów, w ramach których dofinansowano 36 projektów w łącznej wysokości dofinansowania 26,3 mln zł. Nowe zapisy w uchwale są korzystniejsze dla beneficjentów. 75 proc. kosztów będzie pokrywał budżet państwa, resztę, czyli 25 proc., będzie stanowił wkład własny projektodawcy. Podniesiony zostanie limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do poziomu 1,875 mln zł. Rozszerzony zostanie  również krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz instytucje kultury, w ramach których zostały zorganizowane biblioteki publiczne, dla których założycielem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców (obecnie gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców). Zmiany te mają zapewnić większe zainteresowanie samorządów i spowodować wzrost liczby realizowanych projektów. W uchwale zaproponowano także przesunięcie wydatków na priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” z roku 2012 na lata następne.

Drugi z priorytetów Programu "Digitalizacja" realizowany jest przez Narodowy Instytut Audiowizualny. W ubiegłorocznej w procedurze konkursowej do priorytetu „Digitalizacja”, wyłonionych zostało 39 projektów digitalizacyjnych oraz inwestycyjnych na łączną kwotę 21,5 mln zł. W ramach pierwszej edycji stworzono 19 nowych pracowni digitalizacyjnych, a do tej pory zdigitalizowano ponad milion obiektów. Do tegorocznego naboru wpłynęły 92  wnioski od państwowych i samorządowych instytucji kultury. Wybrano 40 projektów , które otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę ponad 18,1 mln zł.

Zmiany w obrębie tego priorytetu dotyczą zmienienia proporcji między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Zgodnie z nowym zapisem, do 60 proc. wzrośnie udział wydatków bieżących w budżecie priorytetu na 2013 rok, a w latach 2014 i 2015 wyniesie on do 70 proc.

WPR KULTURA+ został stworzony w celu poprawy dostępu do kultury i zwiększeniu uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. Bezpośrednimi beneficjentami programu są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe.powrót