Życzenia minister Małgorzaty Omilanowskiej z okazji zakończenia roku szkolnego

24-06-2015

Warszawa, 26 czerwca 2015 r.

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Pracownicy i Rodzice
Szanowni Państwo, Droga Społeczności Szkolnictwa Artystycznego!

Rok szkolny 2014/2015 przechodzi do historii. Środowisko szkolnictwa artystycznego kończy kolejny okres cierpliwej i rzetelnej pracy, dającej znakomite efekty w postaci wielu sukcesów uczniów w konkursach, przeglądach i przesłuchaniach, także tych o randze międzynarodowej. 102 najzdolniejszych uczniów uhonorowano stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Codzienny wysiłek pedagogów i wsparcie rodziców motywuje młodych adeptów kultury i sztuki do rozwijania swoich umiejętności, a kompetentne zarządzanie szkołami przez gremium dyrektorów daje uczniom gwarancje spokojnej nauki i profesjonalnego kształcenia. Wszystkim osobom zaangażowanym w działalność szkolnictwa artystycznego składam gorące podziękowania.

Upływający rok szkolny stanowił dla środowiska edukacji artystycznej czas istotnej próby. Świadectwa, które otrzymają za chwilę uczniowie klas pierwszych uczący się według nowych ramowych planów nauczania i podstaw programowych, potwierdzać będą umiejętności nabyte w szkole muzycznej I stopnia - gwarantującej dostosowaną do poziomu najmłodszych ciekawą naukę gry na instrumentach solowych i radosne wspólne muzykowanie, a w szkole muzycznej II stopnia - bardziej pragmatyczne podejście do przedmiotów teoretycznych i  możliwość wyboru nowych ścieżek rozwoju muzycznego. Pragnę podkreślić konstruktywny charakter przyjętych rozwiązań. Mają one na celu sprzyjanie aktywności społeczności szkolnych, a także motywowanie do kształtowania oferty zajęć edukacyjnych w sposób zindywidualizowany dla każdej szkoły, zależny od potrzeb środowiskowych i stanowiący bezpośrednią odpowiedź na oczekiwania uczniów i ich rodziców. Edukacja artystyczna w Polsce ma dotrzymywać kroku przemianom cywilizacyjnym i społecznym, uwzględniając w możliwie najszerszy sposób indywidualne cele i potrzeby. Jestem przekonana, że nasze starania realizują te postulaty. Lepsza korelacja treści nauczania sprzyja budowaniu osobowości artystycznej, a działania na rzecz upowszechniania muzykowania zespołowego już w mijającym roku zaowocowały powstaniem dziesiątków inicjatyw aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz rozwijających życie kulturalne lokalnych społeczności. Wchodzące w życie 1 września br. nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych stanowi oczekiwany przez uczniów, nauczycieli i dyrektorów precyzyjny probierz umiejętności i uzdolnień.

Poprawia się sytuacja lokalowa szkolnictwa artystycznego - szkoły w Białymstoku, Radomiu, Wrocławiu i Warszawie zyskały w mijającym roku szkolnym nowe bądź rozbudowane siedziby. Termomodernizacja państwowych placówek edukacji artystycznej, stanowiąca istotną część celów wymienionych w IX Priorytecie POiIŚ o łącznej wartości projektów rzędu 350 mln zł, wchodzi w 2016 roku w swoją decydującą, inwestycyjną fazę, w wyniku której do 2020 roku zostanie zmodernizowanych 216 budynków należących do 156 szkół.

Mijający rok szkolny przyniósł również szereg rozwiązań przybliżających kulturę i sztukę dzieciom nie tylko uczęszczającym do szkół artystycznych. Wdrażany od 2015 r. program Kultura Dostępna służy niwelowaniu dysproporcji w dostępie do dóbr kultury. W jego ramach organizowane są lekcje muzealne, wiele placówek kultury udostępnia swoje zbiory za symboliczną złotówkę, 130 instytucji kultury zostało partnerami programu Karta Dużej Rodziny, a szkoły artystyczne otrzymały możliwość uczestnictwa w programie dotacyjnym umożliwiającym dofinansowanie projektów zbieżnych z celami programu.

Szanowni Państwo!

Opublikowane w listopadzie ubiegłego roku badania prof. Jamesa J. Hudziaka z University of Vermont dowodzą, że systematyczna nauka gry na instrumencie muzycznym znacząco wpływa na kompetencje intelektualne i umożliwia dzieciom w przyszłości lepszą kontrolę nad ich emocjami. Kontakt ze sztuką czyni nas zatem zdrowszymi, silniejszymi mentalnie i stabilniejszymi. Wzrastająca liczba uczniów szkół artystycznych w Polsce wskazuje, że Polacy, zdając sobie sprawę z dobroczynnego wpływu sztuki na rozwój dzieci i młodzieży, doceniają wysoki poziom szkolnictwa artystycznego i z pełną ufnością składają w ręce nauczycieli zajęć artystycznych przewodnictwo w zaznajamianiu młodego pokolenia ze światem kultury.

Pragnę jeszcze raz podziękować nauczycielom za ich twórczą i ciężką pracę. Uczniom gratuluję tegorocznych sukcesów, życząc jednocześnie, by kolejny rok szkolny przyniósł im nowe laury na miarę ich talentu. Absolwentom składam życzenia powodzenia w dalszej nauce i na drodze zawodowej.

Wszystkim Państwu życzę udanych wakacji i dobrego wypoczynku.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. Małgorzata Omilanowska

 

 powrót