Program "FRYDERYK CHOPIN"

Program Operacyjny "Fryderyk Chopin" - Celem programu jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina Program realizowany jest poprzez min.: propagowanie wiedzy o Chopinie, promocję twórczości muzycznej w kraju, wspieranie rozwoju utalentowanych młodych muzyków, stymulowanie rozwojem oryginalnych badań naukowych, rozbudzanie zainteresowań młodych naukowców problematyką chopinologiczną, stworzenie warunków do rozwoju turystyki kulturalnej związanej ze śladami obecności Fryderyka Chopina, udostępnienie archiwaliów związanych z ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz ich zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem.

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki


UWAGA!

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszony zostaje dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu Fryderyk Chopin. Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2008. Dodatkowy budżet tego Programu wyniesie 2 mln zł.


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "FRYDERYK CHOPIN" W ROKU 2008

NABÓR 1


Kontakt:

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
pl. Piłsudskiego 9
00-078 Warszawa

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Fryderyk Chopin - nabór 2008")

Katarzyna Lubiecka - (022) 827 54 71 w. 116; klubiecka@nifc(dot)pl