Program "DZIEDZICTWO KULTUROWE"

Priorytet 1 "Ochrona zabytków" ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego oraz konserwację i rewaloryzację zabytków. Uwaga. Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmniejszeniem budżetu oraz wyczerpaniem limitu finansowego w Programie Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków, drugi termin naboru wniosków na 2009 rok, tj. do 31 marca, został decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołany

Priorytet 2 "Rozwój instytucji muzealnych" ma za zadanie wspieranie finansowe instytucji muzealnych w zakresie pozyskiwania nowych zbiorów muzealnych, oraz konserwacji i zabezpieczeniu już posiadanych obiektów. W ramach priorytetu wspierane są również zadania mające na celu popularyzację zbiorów poprzez organizację czasowych wystaw muzealnych, zwłaszcza o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz modernizacja stałych wystaw muzealnych pod kątem wykorzystania nowoczesnych technik multimedialnych. Nowością jest możliwość zakupu w ramach Priorytetu niezbędnego sprzętu do pracowni konserwatorskich, jak również sprzętu do realizacji wystaw.
Priorytet "Rozwój instytucji muzealnych" skierowany jest przede wszystkim do muzeów samorządowych, jednakże na poszczególne zadania, zwłaszcza w zakresie konserwacji archiwaliów, starodruków i księgozbiorów, mogą również wnioskować biblioteki, organizacje pozarządowe, oraz kościoły i związki wyznaniowe. Uprzejmie informujemy, iż drugi nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami regulaminu. Termin składania wniosków to 31 marca 2009 roku

Priorytet 3 "Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju" ma na celu intensyfikację ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym poprawę stanu zachowania zabytków polskich i z Polską związanych znajdujących się za granicą. Uprzejmie informujemy, iż drugi nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami regulaminu. Termin składania wniosków to 31 marca 2009 roku

Priorytet 4 "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego" wspiera przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochronę w formie cyfrowej. Priorytet jest narzędziem koordynacji procesów digitalizacyjnych w kraju i utrzymania określonych standardów w tym zakresie. Uprzejmie informujemy, iż drugi nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami regulaminu. Termin składania wniosków to 31 marca 2009 roku

Priorytet 5 "Ochrona dziedzictwa kultury ludowej" ma na celu zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych wartości kultury tradycyjnej, ochronę twórczości ludowej, w tym unikalnych umiejętności, ich popularyzację w społeczeństwie, a także kształtowanie tożsamości lokalnej.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem limitu finansowego w programie "DZIEDZICTWO KULTUROWE" Priorytet 5 "Ochrona dziedzictwa kultury ludowej", nabór na rok 2009 zostaje zamknięty


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "DZIEDZICTWO KULTUROWE" W ROKU 2009

NABÓR 2

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytet 4

NABÓR 1

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytet 4

Priorytet 5


Kontakt:

Priorytet 1 "Ochrona zabytków"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa,

Jacek Dąbrowski - (0-22) 848 10 48 wew. 203,  jdabrowski@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informacje telefoniczne dotyczące Priorytetu udzielane są w godzinach: 9.00 - 13.00

***

Priorytet 2 "Rozwój instytucji muzealnych"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

Renata Karpińska - (0-22) 42 10 439, rkarpinska@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informacje telefoniczne dotyczące Priorytetu udzielane są w godzinach: 9.00 - 13.00

***

Priorytet 3 "Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

Krystyna Sałańska - (0-22) 42 10 569, ksalanska@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informacje telefoniczne dotyczące Priorytetu udzielane są w godzinach: 9.00 - 13.00

***

Priorytet 4 "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

Monika Czartoryjska - (0 22) 42 10 504, mczartoryjska@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informacje telefoniczne dotyczące Priorytetu udzielane są w godzinach: 9.00 - 13.00

***

Priorytet 5 "Ochrona dziedzictwa kultury ludowej"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

Dorota Ząbkowska - (22) 42 10 351, dzabkowska@mkidn(dot)gov(dot)pl