Aktywność obywatelska

Stypendia MKiDN w konkursie „Aktywność obywatelska” w naborze do 31 marca 2015 r.

Stypendyści w konkursie o przyznanie stypendiów „Aktywność obywatelska” w naborze do 31 marca 2015 r. - ogłoszenie wyników

Ogłoszony w dniu 4 marca 2015 r., konkurs o przyznanie stypendiów „Aktywność obywatelska” w naborze do 31 marca 2015 r., został rozstrzygnięty.

29 czerwca 2015 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzata Omilanowska, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, przyznała 55 stypendiów w tym konkursie., finansowanych z budżetu MKiDN:

Komisja przygotowując listę rekomendowanych wniosków, kierowała się punktacją przyznaną przez ekspertów, powołanych ze środowisk twórczych, pozarządowych i grona naukowego, których działalność odpowiada poddziedzinom animacja i edukacja kulturalna - w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna, w której przyznawane są stypendia w tym konkursie (łącznie 6 osób).

Łączna kwota stypendiów przyznanych w konkursie „Aktywność obywatelska” w naborze do 31 marca 2015 r., wynosi 972.000,00 zł.

Osoby które uzyskały stypendium otrzymają pisemne zawiadomienie wraz z kompletem dokumentów i umową stypendialną. Informacja o wysłaniu dokumentów zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail używany do rejestracji w systemie EBOI.

Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

Pełna lista stypendystów w konkursie „Aktywność obywatelska” w naborze do 31 marca 2015 r.:

Ogłoszenie o Konkursie: Konkurs o przyznanie stypendiów „Aktywność obywatelska” w naborze do 31 marca 2015 r.

W dniu 4 marca 2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie konkursu o przyznanie stypendiów „Aktywność obywatelska”  z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem konkursu są stypendia  mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego dla osób fizycznych, na realizację określonego przedsięwzięcia  przyznawane w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna. Konkurs jest realizacją postanowień PAKTU dla KULTURY.

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz wspierające twórcze reagowanie na wyzwania społeczne i rozwijanie dialogu społecznego. Działania powinno cechować zaangażowanie w kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączający charakter procesów tworzenia i ich efektów oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

Projekty, odnoszące się do konkretnych zjawisk lub tematów istotnych dla lokalnej społeczności, powinny być realizowane przez artystów (niezależnie od dziedziny uprawianej sztuki) lub animatorów i edukatorów (wykorzystujących narzędzia specyficzne dla kultury i sztuki) wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności. Oznacza to, że rolą członków społeczności lokalnej nie jest jedynie odbiór, ale czynne współtworzenie przedsięwzięcia. Projekty (także interdyscyplinarne) oryginalne, wykorzystujące narzędzia sztuki i kultury z zakresu:

 1. literatury,
 2. sztuk wizualnych,
 3. muzyki,
 4. tańca,
 5. teatru,
 6. filmu,
 7. opieki nad zabytkami,
 8. twórczości ludowej,
 9. animacji
 10. edukacji kulturalnej,
 11. zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 1. stypendia półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. ;
 2. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do 31 marca 2015 r.

Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:

 • formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl lub mkidn.eboi.pl. Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI;
 • potwierdzenie złożenia aplikacji – (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę i przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście. Dokument „Potwierdzenie złożenia aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Elektronicznej Aplikacji, która została wypełniona i przesłana za pośrednictwem systemu EBOI;
 • nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) - zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji. Objętość zapisanych na nośniku plików nie może przekraczając 300 MB. Dopuszcza się umieszczenie linków do materiałów audio i video w plikach umieszczonych na nośniku elektronicznym.

UWAGA! Rekomendacje nie są wymaganym załącznikiem do wniosku. Mogą natomiast zostać załączone do portfolio wnioskodawcy.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN,;
 2. do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową Potwierdzenia oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem lub jest studentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w związku z pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U z 2012r. poz. 572 z późn. zm1 bez względu na kierunek i tryb kształcenia;
 2. w momencie ogłoszenia konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister;
 4. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków Funduszu Promocji Twórczości;
 5. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” i „Gaude Polonia”) lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od daty przyjęcia rozliczenia tego stypendium2;
 6. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje organizator konkursu w terminie do 120 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się Komisji powołanej przez Minister KiDN. Stypendia przyznawane są decyzją Minister KiDN na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Minister KiDN o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w  naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa KiDN nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Minister KiDN.

Regulamin konkursu (a także załączone do niego: lista skrótów dziedzin, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny i definicje dziedzin), Instrukcja krok po kroku od założenia konta do złożenia aplikacji i wysłania wniosku, Instrukcja wypełnienia Elektronicznej Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska oraz wzór Potwierdzenie złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Formularz Elektronicznej Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska znajduje się w systemie EBOI. Link do formularza: esp.mkidn.gov.pl lub mkidn.eboi.pl

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku, Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska oraz wzorem Potwierdzenie złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Potwierdzenie złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio wnioskodawcy, prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:

tel.: (22) 42 10 228

e-mail: stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl

Konsultacje w siedzibie MKiDN:

W okresie od 9 do 20 marca 2015 r. w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00:

 1. prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
 2. zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do Biura Podawczego MKiDN);
 3. warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie – (22) 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail -  stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl

W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje: 

 • imię i nazwisko:
 • tel. do kontaktu:
 • nazwa dziedziny:
 • problem wymagający wyjaśnienia:
 • preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-16.00, od poniedziałku do piątku):

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

1 Student - osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

2 tj. od daty zatwierdzenia przez Ministra sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia