Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Przyznawanie Znaku UE

Głównym celem ZDE nie jest ochrona obiektów, która powinna być zagwarantowana w ramach istniejących systemów ochrony. W tym projekcie nadrzędne jest promowanie europejskiego wymiaru obiektów, udostępnianie ich jak najszerszemu gronu odbiorców, w szczególności młodym ludziom, a także zapewnienie wysokiej jakości informacji oraz organizacja działań edukacyjnych i kulturalnych, podkreślających rolę i miejsce danego obiektu w historii Europy i integracji europejskiej.

ZDE przyznaje się na podstawie trzech kategorii kryteriów (art. 7 Decyzji):

  1. symboliczna europejska wartość obiektu (art.7.1.a punkty i-iii);
  2. jakość projektu proponowanego w celu wspierania jego europejskiego wymiaru (art.7.1.b punkty i-v);
  3. jakość planu pracy (art.7.1.c punkty i-viii).

ZDE będzie zatem przyznawany:

  • wyłącznie obiektom, które odegrały znaczącą rolę w historii Europy i tworzenia UE;
  • obiektom wybieranym przede wszystkim na podstawie ich wartości symbolicznej dla Europy, a nie walorów estetycznych czy architektonicznych;
  • obiektom, które przyczyniają się do pomagania obywatelom europejskim, a zwłaszcza młodzieży, w uzyskiwaniu wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie kulturowym, o historii Europy, o budowaniu UE, a także o wartościach demokratycznych i prawach człowieka stanowiących podstawę procesu integracji europejskiej;
  • obiektom tworzącym sieci kontaktów między obiektami ZDE oraz specjalistami zajmującymi się dziedzictwem europejskim, w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

Selekcja wstępna

Za wstępną selekcję obiektów odpowiadają państwa członkowskie (art. 10 decyzji). W procedurze ostatecznego wyboru na szczeblu UE mogą uczestniczyć wyłącznie obiekty wybrane w procedurze selekcji wstępnej na szczeblu krajowym. W toku selekcji wstępnej każde państwo członkowskie może wybrać maksymalnie dwa obiekty na każdy rok, w którym dokonuje się selekcji, a więc – począwszy od 2015 roku– co dwa lata (zob. harmonogram w załączniku do Decyzji).

Zgodnie z zasadą pomocniczości każde państwo członkowskie może ustanowić własne procedury selekcji wstępnej oraz własny harmonogram. Obowiązują jednak następujące trzy warunki:

  • wstępna selekcja musi opierać się na wspólnych kryteriach ZDE (art. 7 Decyzji);
  • należy stosować wspólny formularz wniosku ( art. 9 Decyzji);
  • państwa członkowskie muszą przesłać do Komisji formularze wniosku dotyczące obiektów wybranych w ramach selekcji wstępnej do dnia 1marca roku, w którym odbywa się procedura selekcji.

Po zakończeniu etapu selekcji wstępnej Komisja opublikuje na swojej stronie internetowej listę wszystkich wybranych w jej wyniku obiektów oraz poinformuje Parlament Europejski, Radę i Komitet Regionów. Parlament Europejski, Rada, Komitet Regionów, państwa członkowskie oraz każda inna osoba lub podmiot będą mieć możliwość przedstawienia Komisji wszelkich uwag, które mogłyby mieć wpływ na wybór obiektów. Uwagi te zostaną załączone do formularza wniosku obiektu, którego będą dotyczyć.

We wszelkich kwestiach związanych z procedurą selekcji wstępnej obiektów kandydujących należy kontaktować się wyłącznie z punktami kontaktowymi w kraju, w którym znajduje się obiekt.

Selekcja na szczeblu UE

Ostatecznego wyboru obiektów dokonuje europejski panel niezależnych ekspertów, w ramach odpowiedzialności Komisji Europejskiej (art. 11 Decyzji). Panel europejski dokona oceny formularzy wniosku dotyczących obiektów wybranych w toku wstępnej selekcji na podstawie celów i kryteriów działania. Panel uwzględni również wszelkie uwagi, które zostały przesłane Komisji po publikacji listy obiektów kandydujących. W razie potrzeby panel może zwrócić się, za pośrednictwem Komisji, o dodatkowe informacje na temat obiektów kandydujących. Dopuszcza się organizację wizyt w obiektach, jednak na zasadzie wyjątku, a nie reguły... Na podstawie wszystkich wyżej wspomnianych informacji panel europejski będzie mógł wybrać maksymalnie jeden obiekt w każdym państwie członkowskim co dwa lata. Panel europejski sporządzi sprawozdanie, które zostanie przekazane Komisji najpóźniej do końca roku procedury wyboru. Sprawozdanie to będzie zawierać zalecenie dotyczące przyznania znaku, a także krótką ocenę wszystkich obiektów wybranych w toku wstępnej selekcji, z uzasadnieniem ich wyboru lub odrzucenia. Obiektom kandydującym nie przysługuje odwołanie od zalecenia panelu europejskiego. Wspomniane sprawozdanie zostanie opublikowane na stronie internetowej Komisji oraz przekazane do wiadomości Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Regionów.

Na początku roku następującego po zakończeniu procedury selekcji Komisja oficjalnie wyznaczy obiekty, które otrzymają Znak, biorąc pod uwagę zalecenia panelu. Obiekty kandydujące, które nie zostaną wybrane, mogą w kolejnych latach być zgłaszane do wstępnej selekcji na szczeblu krajowym.

Nie dopuszcza się bezpośrednich kontaktów w sprawie ZDE pomiędzy państwem członkowskim lub przedstawicielami obiektu a europejskim panelem niezależnych ekspertów. Wszelkie ewentualne niezbędne kontakty muszą odbywać się za pośrednictwem Komisji Europejskiej.

koniec głównej treści