Uregulowanie zasad dotyczących opracowywania i uzgadniania wewnętrznych aktów normatywnych w instytucjach kultury

Zamieszczone materiały mają charakter pomocniczy i przykładowy do ewentualnego wykorzystania przez podmioty zarządzające działalnością kulturalną.

Zgodnie z przepisami ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) dyrektor zarządza instytucją kultury. Jednym z narzędzi pomocnym w skutecznym zarządzaniu jest możliwość kreowania wewnętrznych przepisów (zarządzeń, decyzji), tj. regulujących sferę zastrzeżoną do wyłącznej kompetencji dyrektora instytucji w kierowaniu jednostką. Przedstawiony projekt decyzji dyrektora instytucji kultury w sprawie zasad opracowywania, uzgadniania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych, stanowi przykład regulacji postępowania przy opracowywaniu tego typu aktów. We wzorze zawarto, kierując się zasadami techniki prawodawczej ustalonymi odrębnymi przepisami, istotne elementy budowy aktu, jak również wskazano przykładowy tryb jego procedowania. Wydaje się, że wprowadzenie tego typu decyzji dyrektora w danej instytucji kultury uporządkuje proces stanowienia wewnętrznych regulacji, przez co usprawni pracę przy ich tworzeniu, jak również przyczyni się do podniesienia jakości tworzonych przepisów.

Przykład zarządzenia

Data dodania 02-01-2012 | Przykład zarządzenia Pobierz plik | 0 kB