Instytucje kultury / Ochrona zabytków / pokrewne

Dz.U. 1997 nr 5, poz. 24
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
Dz.U. 1997 nr 85, poz. 539
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dz.U. 2003, nr 162,  poz. 1568
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Dz.U. 1998 nr 146, poz. 955
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony.
Dz.U. 2004 nr 212,  poz. 2153
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Dz.U. 2008 nr 229, poz. 1528
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia.