Obrona Cywilna

Dz.U. 1993 nr 74, poz. 348
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.
Dz.U. 2001 nr 144, poz. 1619
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.
Dz.U. 2002 nr 96,  poz. 850
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
Dz.U. 2002 nr 169,  poz. 1391
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.
Dz.U. 2005, nr 60, poz. 519
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej.
Dz.U. 2005 nr 60,  poz. 518
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska.
Dz.U. 2005, nr 84,  poz. 722
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej.
Dz.U. 2006 nr 83,  poz. 576
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień.
Dz.U. 2006 nr 191,  poz. 1415
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach.
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1679
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.
Dz.U. 2008 nr 60, poz. 518
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.
M.P. 1995 nr 6,  poz. 100
Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wzoru oznak w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania przysługującego osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.