Przekaż 1% na organizacje pożytku publicznego działające w kulturze

Szanowni Państwo,

zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Środki przeznaczone na kulturę to środki rozdysponowane mądrze i z pożytkiem dla wielu obszarów życia społecznego. Coraz liczniejsze przykłady i badania potwierdzają, że realizowane w przestrzeni publicznej działania z zakresu kultury zdolne są generować także istotną ekonomiczną i społeczną wartość dodaną. Przyczyniają się m. in. do wzrostu potencjału gospodarczego, a także stymulują integrację lokalnych społeczności i rozwijają wśród ich członków nowe kompetencje, postawy obywatelskie i kapitał społeczny. Doświadczenie pokazuje, że warto inwestować w kulturę.

Minister Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 27a ust. 3 pkt. 2 ww. ustawy, zamieszcza wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi. Wykaz publikowany jest pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/