Skład Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN 2015-2017

 

W skład Prezydium Rady wchodzą:

  1. Przewodniczący – Marek Hojda (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS);
  2. Zastępca Przewodniczącego – Artur Jóźwik (Fundacja Ośrodka KARTA);
  3. Sekretarz - Magdalena Kopczyńska-Zych (Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN).

 

Bogdan Baran - pisarz i tłumacz, absolwent filozofii i matematyki UJ, dr phil. UJ, w latach 90 wydawca, autor kilkudziesięciu przekładów z literatur europejskich i amerykańskich. Od kilkunastu lat w centralnych władzach Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (prezydium ZG), członek PEN-Clubu, prezes Fundacji Domu Literatury w Warszawie.

Marek Chodaczyński

Marek b. Chodaczyński - od 1997 r. prezes i założyciel Unii Teatr Niemożliwy. Prezydent Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA, Międzynarodowej Unii Lalkarzy UNIMA, zastępca przewodniczącego Sekcji Reżyserów ZASP. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych „Lalka też Człowiek". W latach 2010-2011 Przewodniczący Podkomisji Stypendialnej Literatury, Muzyki, Teatru i Filmu MKiDN. Juror festiwali teatralnych i filmowych. Od wielu lat działa w przestrzeni współpracy organizacji pozarządowych z m. st. Warszawa, uczestnicząc w pracach nad regulaminami, systemem procedur, komisjami oceniającymi oferty w ramach konkursu na zadania zlecane przez miasto, dzielnice. Członek Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, przewodniczący Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Warszawa Ochota (2010-12), przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Teatru (dwa lata), członek prezydium KDS ds. Kultury, KDS ds. Teatru.

 

Jan Andrzej Dąbrowski - Prezes Kolegium Europy Wschodniej od początku jego istnienia (2001). Zajmuje się działalnością wydawniczą (dwumiesięcznik Nowa Europa Wschodnia, kwartalnik New Eastern Europe, publikacje książkowe) oraz organizacyjną (festiwale kultury ukraińskiej i białoruskiej). W ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 odpowiadać będzie za tzw. Laboratorium Wschodnie. Był członkiem Rady Programowej TVP Polonia. Jest członkiem Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrody Ministra Spraw Zagranicznego Ukrainy.

Alicja Gawinek

Alicja Gawinek - Członkini Zarządu Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, absolwentka kulturoznawstwa; związana z III sektorem od ponad 10 lat. Doświadczenie w pracy z organizacjami w obszarze kultury zdobywała m.in. w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym Granica w Lubawce (od 2003 Wiceprezes), Stowarzyszeniu Opolskie Lamy (od 2010 Wiceprezes), OCWIP – Wiceprezes. W ramach pracy w OCWIP współpracuje również z organizacjami kulturalnymi działającymi na terenie woj. opolskiego, prowadząc dla nich szkolenia, doradztwo, spotkania, konsultując wnioski. Angażuje się również w wydarzenia organizowane przez te organizacje (festiwale, przeglądy). W latach 2011-2012 była członkinią Zespołu ds. organizacji pozarządowych działającym przy Prezydencie Miasta Opola.

Marek Hojda

Marek Hojda - Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze KiDN. Kompozytor muzyki rozrywkowej. Członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS od 1991. Od 2009 uczestniczy w pracach Prezydium Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, w tym od roku 2013 jako Wiceprezes. Od 2012 pełni również funkcję Wiceprezesa Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych (ZAKR).

Artur Jóźwik

Artur Jóźwik Wiceprzewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze KiDN; dyrektor i członek Zarządu Fundacji Ośrodka KARTA od 2006, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, wcześniej pracował w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Biurze Festiwalowym Kraków 2000 oraz Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie, jeden z inicjatorów ruchu wsparcia na rzecz wzmocnienia archiwistyki społecznej w Polsce.

Magdalena Kopczyńska-Zych

Magdalena Kopczyńska-Zych Sekretarz Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze KiDN; Z-ca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN. Menedżer kultury, historyk sztuki (UJ), absolwentka studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej (UW) oraz studiów MBA (University of Bradford School of Management, ALK w Warszawie). Koordynator obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce (2008). Koordynator Kongresu Kultury Polskiej z ramienia NCK (2009). Współpracownik merytoryczny i menedżer projektu Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. W latach 2004-2009 Kierownik Działu Rozwoju Kultury Narodowego Centrum Kultury.

Violetta Łabanow-Jastrząb

Violetta Łabanow-Jastrząb - muzyk, praktyk edukacji muzycznej. Od wielu lat jest klawesynistką Warszawskiej Opery Kameralnej. Założycielka i prezes od 2005 r. Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich”, będącej członkiem Polskiej Rady Muzycznej. Aktywnie działa na rzecz systemowych zmian w powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. Jest pomysłodawczynią i realizatorką wielu projektów adresowanych do dzieci, młodzieży, rodzin i nauczycieli, m. in. Smykofonii i Akcji Labirynt. Drugą kadencję jest członkiem Zarządu PRM. Jest również członkiem Zespołu Ekspertów ds. edukacji muzycznej przy PRM oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki.

Witold Porankiewicz

Witold Porankiewicz - społecznik i samorządowiec, z wykształcenia filozof, z zamiłowania kolejarz. Były radny Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. Pracował jako pełnomocnik wójta ds. organizacji pozarządowych. Obecnie silnie związany z koleją - zawodowo i hobbystycznie. Od 2008 w Towarzystwie Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni, jako członek Komisji Rewizyjnej i rzecznik prasowy. Członek-założyciel, Sekretarz oraz Prezes Leszczyńskiego Stowarzyszenia Sympatyków Kolei. Od 2013 roku ekspert oceniający projekty w programie Kapitał Ludzki.

Jacek Rulewicz

Jacek Rulewicz - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Prawnik, specjalista prawa w dziedzinie kultury, w której pracował przez całe życie zawodowe. Był naczelnikiem Wydziału Prawno-Organizacyjnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyrektorem Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Wilanowie, w latach 1991-1996 Zastępcą Generalnego Konserwatora Zabytków, w latach 1996-2003 pracował w Ministerstwie Kultury, m.in. jako dyrektor Departamentu Budżetu oraz Departamentu Ochrony Zabytków. W roku 2000 został ustanowiony pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw koordynacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa obiektów o specjalnym znaczeniu dla kultury narodowej. W latach 2003-2006 był dyrektorem Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Powołany przez Premiera na członka Polskiego Komitetu Doradczego do spraw koordynacji działań dotyczących ochrony zabytków w razie konfliktu zbrojnego.

Barbara Szymańska

Barbara Szymańska - pedagog, specjalistka ds. tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji oraz kompleksowego, multisensorycznego udostępniania kultury. Przedstawicielka Fundacji Audiodeskrypcja. Od roku 2002 aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, swe starania koncentrując szczególnie na inicjowaniu aktywności twórczej dzieci z problemami widzenia. Założyła i prowadziła grupę plastyczną i teatralną działającą przy Polskim Związku Niewidomych w Białymstoku. Była menadżerem Teatru K-3. We współpracy z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku współorganizowała przebieg informacyjnej kampanii społecznej „Pies pracujący” oraz kampanii „Chcesz pomóc - zapytaj jak”. Tworzyła propozycje zapisów dotyczących dostępności usług audiowizualnych dla osób niewidomych i niesłyszących poprzez wprowadzenie audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących i języka migowego do oferty programowej nadawców telewizyjnych. Zapisy zostały wprowadzone do znowelizowanej ustawy Medialnej. Z ramienia FDC była członkiem zespołu roboczego ds. udogodnień dla niepełnosprawnych w programach telewizyjnych, działającego przy KRRiT. Współtworzy i konsultuje audiodeskrypcje. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu audiodeskrypcji oraz kompleksowego, multisensorycznego udostępniania instytucji kultury i dzieł sztuki osobom niepełnosprawnym (m.in. Galeria Arsenał w Białymstoku oraz Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i we Wrocławiu, Teatr Dramatyczny w Warszawie, Narodowy Instytut Nagrań Audiowizualnych, Fundacja Filmowa SE-MA-FOR w Łodzi oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, (UAM, SWPS, UW, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ). Jest współautorką pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych. We współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów opracowała Rekomendacje kompleksowego udostępniania instytucji muzealnych gościom z niepełnosprawnością wzroku. Laureatka Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku. Nagrodzona "Świadectwem Otwartego Umysłu" w konkursie "Przystanek Młodzi" Gazety Wyborczej.

Teresa Tiszbierek

Teresa Tiszbierek - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2012-2015). Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Magister sztuki i magister pedagogiki oświatowo-artystycznej, absolwentka Wydziału Historyczno-Pedagogicznego oraz Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. W ramach działalności w Związku OSP RP brała udział m.in. w przedsięwzięciach lokalnych i ogólnokrajowych z zakresu wspierania inicjatyw obywatelskich, aktywizacji środowisk wiejskich, wzmacniania więzi społecznej i lokalnej, pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną. Czynnie uczestniczy w organizacji wydarzeń z zakresu kultury, m.in. konkursów i plenerów artystycznych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, przeglądów orkiestr OSP, spotkań zespołów artystycznych. Uczestniczyła w pracach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad projektem zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

 

Ewa Leśniak - aktywny członek Związku Artystów Scen Polskich. Pełni liczne funkcje we władzach stowarzyszenia. Od kilku kadencji przewodnicząca zarządu Oddziału Katowickiego ZASP. W obecnej kadencji jest także członkiem zarządu stowarzyszenia, pełniąc funkcję wiceprezesa.

Anna Ochmann

Anna Ochmann - Prezeska Fundacji ARTeria, współzałożycielka European Cultural Learning Network. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W jej życiorysie znajduje się kilkuletni okres pracy w szkolnictwie artystycznym, w publicznej instytucji kultury (wicedyrektor Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu) oraz „okres medialny” (redaktor naczelna dwóch miesięczników, kwartalnika oraz redaktor naczelna lokalnej telewizji). Jako „szefowa” Fundacji ARTeria łączy swoje zainteresowania w zakresie rozwoju sektora kultury i wsparcia artystów, edukacji kulturalnej i artystycznej z aktywnością twórczą: malowaniem i fotografią, projektowaniem i pisaniem - jest m.in. autorką mini-poradnika „Jak zorganizować festiwal muzyczny?”, autorką haseł do Słownika Zarządzania Kulturą (organizacja imprez masowych), publikacji: „Miasto kreatywne – centra kultury działające w przestrzeniach postindustrialnych” czy „Przykłady dobrych praktyk wsparcia sektora kreatywnego w wybranych krajach UE”, broszury „Akcja KREATYWNOŚĆ. Kreatywny Śląsk”. Jest aktywną reprezentantką polskiego sektora pozarządowego w międzynarodowej sieci Culture Action Europe, pełniącej funkcję adwokata sektora kultury na poziomie europejskim.

 

Agnieszka Jarmuł - trenerka animatorka. Prezeska Fundacji "5Medium" zajmującej się edukacją medialną. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych Akademia Menadżerów III sektora na Collegium Civitas oraz szkoły trenerskiej STOP. Pomysłodawczyni i koordynatorka licznych projektów edukacyjnych i kulturalnych. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Stowarzyszeniu Wikimedia, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadzi szkolenia dla młodzieży, nauczycieli i nauczycielek z zakresu edukacji medialnej, kulturalnej i obywatelskiej. Autorka materiałów edukacyjnych, konsultantka i mentorka szkolnych projektów. Członkini zespołu "Kultura 2020" przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 2016. W 2011 nominowana do nagrody "Żurawie ­ Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne" w dziedzinie kultura.

 

Agnieszka Dudek – Prezeska Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS; uzyskała poparcie organizacji pozarządowych z subregionu krakowskiego i została wybrana do udziału w pracach Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji; szkoleniowiec z zakresu współpracy finansowej JST i ngo; współorganizuje Forum Organizacji Pozarządowych w powiecie myślenickim; absolwentka organizowanych przez OFOP Szkoły reprezentacji ngo oraz Szkoły partycypacji społecznej, a także Akademii Współpracy; choreograf zespołów folklorystycznych; członkini komisji oceniającej i konsultującej Polskie Tańce Narodowe na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej  Związku Młodzieży Wiejskiej.

 

Dorota Lisiak – prezeska Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko; organizatorka i koordynatorka licznych wydarzeń kulturalnych, warsztatów, półkolonii, imprez sportowych, charytatywnych itp.; animatorka czasu wolnego dzieci i młodzieży; koordynator ds. sieciowania; członkini komisji konkursowej ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi Gminy Mosina.

Dominik Skoczek

Dominik Skoczek - radca prawny; pełnomocnik Stowarzyszenia Filmowców Polskich; ekspert prawa własności intelektualnej, prawa kultury, mediów i filmu, od kilkunastu lat związany z rynkiem mediów elektronicznych i drukowanych; Przedstawiciel SFP w Radzie Dyrektorów Society od Audiovisual Authors (SAA); doradza także innym stowarzyszeniom twórczym, m. in. Stowarzyszeniu Kreatywna Polska; Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji; były dyrektor Departamentu Prawnego, a później Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; koordynował w trakcie Prezydencji Polski w Unii Europejskiej prace grup roboczych Rady UE w obszarze polityki audiowizualnej i prawa autorskiego; reprezentował także Rząd Polski w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO); wcześniej pracował w Grupie ITI, Telewizji Polskiej S.A. oraz firmach z branży wydawniczej.

 

Jarosław Lipszyc – reprezentant Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; prezes Stowarzyszenia Nowoczesna Polska; członek prezydium Rady Koalicji Otwartej Edukacji, komitetu Obywatele Kultury, stowarzyszenia Internet Society Poland; realizuje projekty z zakresu kultury i edukacji, w tym edukacji kulturalnej i medialnej; aktywny propagator Otwartych Zasobów Edukacyjnych; współtwórca polskich obchodów Dnia Domeny Publicznej; 15 września 2014 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną.

Janusz Stanisław Janowski

Janusz Stanisław Janowski – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; doktor nauk humanistycznych; malarz, filozof, teoretyk i historyk sztuki, kurator, muzyk; autor publikacji z zakresu teorii i historii sztuki oraz filozofii; koordynator merytoryczny wszystkich projektów artystyczno-wystawienniczych ZO ZPAP w Gdańsku od roku 2002; w latach 2004-2006 przewodniczący Rady Artystycznej ZPAP, od 2006 do 2014 Prezes Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku; od października 2015 roku Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków; w latach 2002-2014 kurator gdańskiej Galerii ZPAP oraz członek ogólnopolskiej Kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego; członek założyciel Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych; członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; kurator ponad stu wystaw; członek komisji stypendialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańska oraz Sopotu; autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą.