Department Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN przedstawia wyniki rekrutacji kandydatów polskiego pochodzenia na studia artystyczne w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wstępną informację dot. warunków finansowych, na jakich odbywać oni będą roczny kurs języka polskiego i studia pierwszego stopnia bądź jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2018/2019. Kandydaci przystępowali do rekrutacji przeprowadzanej przez komisje egzaminacyjne powoływane przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

  1. Pozycja 1-12 – kandydaci zakwalifikowani na roczny kurs języka polskiego oraz studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie rekomendowani do stypendium RP refundowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  1. Pozycja 13-20 – kandydaci wstępnie zakwalifikowani na roczny kurs języka polskiego oraz studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, których warunki finansowe zostaną określone po 24.09.2018. W przypadku niewykorzystanego limitu na studia drugiego stopnia oraz studia doktoranckie i staże artystyczne osoby te studiować będą – zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie załączonej punktacji – albo ze stypendium RP, albo też nie zostaną zakwalifikowane do stypendium  
  1. Pozycja 21-30 – osoby niezakwalifikowane do stypendium
  1. Pozycja od 31 – osoby, które nie uzyskały wymaganego przez MKiDN minimum punktów lub które nie przystąpiły do egzaminów

Przy ocenie kandydatów brano pod uwagę wyniki egzaminów testowych z języka polskiego i historii. W postępowaniu kwalifikacyjnym przyjęto następującą skalę ocen:

  1. Język polski – od 0 do 100 pkt.
  2. Historia – od 0 do 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat mógł uzyskać z egzaminów testowych, wynosiła 200 pkt. Uzyskanie co najmniej 55% punktów możliwych do zdobycia (110 pkt) uznawano za uzyskanie wyniku pozytywnego z I etapu rekrutacji.

W przypadku braku możliwości przystąpienia do I etapu rekrutacji z przyczyn niezależnych od kandydatów tzn. gdy z danego okręgu konsularnego wpłynie do NAWA mniej niż 8 wniosków, nie przeprowadza się egzaminów. Takim wnioskodawcom przyznawane jest stypendium na kurs języka polskiego. Stypendium Ministra na studia przyznane będzie po zdaniu egzaminów sprawdzających uzdolnienia artystyczne do wybranej uczelni artystycznej i przyjęciu przez uczelnię.

Odwołanie od wyników rekrutacji nie przysługuje.