Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Dokształcanie i doskonalenie - CENSA

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA) jest działającą od 1 sierpnia 2007 r. publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, prowadzoną i nadzorowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem działania CENSA jest inspirowanie, przygotowywanie, koordynowanie i realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół artystycznych.

Do obowiązkowych zadań CENSA należą:

 • organizowanie oraz prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli szkół artystycznych poprzez stacjonarne (w siedzibie CENSA oraz w szkołach artystycznych) i niestacjonarne (e-learning) formy szkoleniowe oraz kursy kwalifikacyjne:
  • kurs pedagogiczny,
  • kurs zarządzania oświatą;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli;
 • nadzór nad doradcami metodycznymi;
 • opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla kadry zarządzającej i nauczycieli szkół artystycznych;
 • opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego;
 • współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 • wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń.

Aktualna oferta szkoleń znajduje się na stronie:  http://www.censa.pl/szkolenia/

Kontakt

Szczegółowe informacje: www.censa.pl

Adres: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 27

Telefon: (22) 843-00-68, 843-00-69

Fax. (22) 843-00-61

e-mail: censa@censa(dot)pl

Zasady finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach artystycznych, których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mogą ubiegać się dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego, w celu podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Utworzony na ten cel fundusz stanowi odpis 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli (art. 70a Ustawa Karta Nauczyciela).

Dopłaty do kosztów czesnego dla studiujących nauczycieli przyznawane są semestralnie, w lutym (semestr zimowy) i w październiku (semestr letni), na zasadach oraz na podstawie dokumentów określonych w Regulaminie znajdującym się na stronie Centrum Edukacji Artystycznej http://cea.art.pl/doskonalenie-i-doksztalcanie/. Z systemu dopłat mogą skorzystać nauczyciele zatrudnieni na minimum pół etatu. Dokumenty rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Środki finansowe na doskonalenia zawodowe nauczycieli przeznaczone są na sfinansowanie wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych form doskonalenia.  Zakres merytoryczny, wysokość dopłaty, zasady ubiegania się oraz wymagane dokumenty określone są w Regulaminie przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych i placówek. Dysponentami środków finansowych są dyrektorzy szkół i placówek.

Doradcy metodyczni

W listopadzie 2013 roku i w maju 2014 roku powołano nauczycieli-doradców metodycznych, do zadań których należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
 • rozwijaniu umiejętności metodycznych,
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Doradcy metodyczni CENSA realizują powyższe zadania poprzez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Koncepcja pracy pierwszej grupy nauczycieli-doradców metodycznych (29 doradców) opiera się na potencjale doświadczeń dyrektorów szkół pilotażowych oraz równomiernym rozmieszczeniu geograficznym (2-3 doradców w każdym regionie).

Obecnie, priorytetową rolą dla nauczycieli-doradców metodycznych jest udzielanie wsparcia we wdrażaniu rozpoczętych 1 września 2014 r. zmian w szkolnictwie artystycznym oraz poszerzenie zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkól artystycznych.

Zakres działalności doradczej obejmuje w szczególności doradztwo problemowe w zarządzaniu placówkami artystycznymi oraz doradztwo przedmiotowe (głównie w szkołach muzycznych, ale też plastycznych i baletowych).

Koncepcja pracy drugiej grupy nauczycieli-doradców metodycznych (21 doradców) opiera się na doświadczeniach nauczycieli-doradców w zakresie nauczanych specjalności, nauczania nowych przedmiotów w Szkolnych Planach Nauczania, realizacji przedmiotów modułowych, nauczania w zespołach instrumentalnych, nauczania w specjalnościach dzieci młodszych.

Lista doradców metodycznych wraz z adresem mailowym, obszarem działania oraz zakresem zadań dostępne są na stronie internetowej http://www.censa.pl/o-censa/doradcy/ (zakładka Doradcy).

koniec głównej treści