Szkoła sztuki cyrkowej

Realizowane jest w szkole sztuki cyrkowej - o trzyletnim cyklu kształcenia, umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie aktor cyrkowy po zdaniu egzaminu dyplomowego.

Do klasy pierwszej szkoły sztuki cyrkowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 13 lat oraz nie więcej niż 23 lata. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności i polega na sprawdzeniu warunków psychofizycznych, predyspozycji ruchowych i poczucia rytmu. Kandydat do szkoły jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, danej specjalizacji wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej.

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w następujących specjalnościach zawodowych:

- akrobata,

- gimnastyk,

- ekwilibrysta,

- klaun,

- mim,

- żongler.

W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowane są następujące zajęcia: specjalność artystyczna w zależności od wybranej specjalności kształcenia, zajęcia uzupełniające w zakresie technik cyrkowych (akrobatyki, gimnastyki, ekwilibrystyki i żonglerki), technik tanecznych, elementów gry aktorskiej, pantomimy oraz podstawy charakteryzacji i historia cyrku.