Kształcenie muzyczne

Kształcenie muzyczne ma strukturę trzystopniową: od początkowego umuzykalniania, poprzez kształcenie zawodowe, aż do mistrzostwa szkoły wyższej. Obejmuje kształcenie na poziomie szkoły muzycznej stopnia podstawowego, szkoły muzycznej średniego stopnia oraz na poziomie  Akademii Muzycznych.

Kształcenie muzyczne na poziomie podstawowym prowadzą:

Szkoły muzyczne I stopnia - szkoły o 6-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o 6-letnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat i pomyślnie przeszedł badania przydatności; natomiast do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o 4-letnim cyklu kształcenia - kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat i również przeszedł pomyślnie badania przydatności. Badanie przydatności do klasy pierwszej odbywa się co roku, w kwietniu, maju lub czerwcu i polega przede wszystkim na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Szkoły muzyczne I stopnia dają podstawy wykształcenia muzycznego, stanowią przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia zawodowego. Odgrywają ogromną rolę w procesie umuzykalniania. Oprócz działalności dydaktycznej prowadzą działalność koncertową oraz organizują liczne konkursy muzyczne. Uczniowie kształceni są w zakresie gry na wybranym instrumencie (akordeonie, altówce, fagocie, flecie, fortepianie, gitarze, harfie, klarnecie, klawesynie, kontrabasie, oboju, organach, perkusji, puzonie, rogu, saksofonie, skrzypcach, trąbce, tubie, wiolonczeli). Zajęcia odbywają się indywidualnie (1 uczeń – 1 nauczyciel). W zakresie realizowanych przedmiotów uczeń odbywa także indywidualne zajęcia z akompaniatorem, uczestniczy w zajęciach zespołowych, m. in.: rytmice z kształceniem słuchu, zespole instrumentalnym, orkiestrze, chórze. Nauka w szkole muzycznej I stopnia obejmuje również zajęcia teoretyczne, realizowane w grupach w zakresie kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi.

Ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia - szkoły o 6-letnim cyklu kształcenia, realizujące oprócz kształcenia artystycznego również kształcenie ogólne odpowiadające 6-letniej szkole podstawowej. W związku z tym odmienne są kryteria wiekowe kandydatów przyjmowanych do tego typu szkół, przyjmuje się wyłącznie dzieci w wieku 6 i 7 lat.

 

Kształcenie muzyczne na poziomie średnim

Szkoły muzyczne II stopnia, realizujące kształcenie artystyczne na poziomie średniej szkoły zawodowej, umożliwiają uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk lub aktor scen muzycznych po zdaniu egzaminu dyplomowego. Dają możliwość ubiegania się o przyjęcie do akademii muzycznych.

Kształcenie w zawodzie muzyk odbywa się w specjalnościach:

-              instrumentalistyka, w zakresie gry na: akordeonie, altówce, fagocie, flecie, flecie podłużnym, flecie traverso, fortepianie, gitarze, harfie pedałowej, klarnecie, klawesynie, klawikordzie, kontrabasie, lutni, oboju barokowym, oboju, organach, perkusji, puzonie, sakshornie, saksofonie, skrzypcach barokowych, skrzypcach, trąbce, trąbce naturalnej, tubie, violi da gamba, waltorni, wiolonczeli barokowej, wiolonczeli;

-              instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, w zakresie gry na: akordeonie jazzowym, flecie jazzowym, fortepianie jazzowym, gitarze jazzowej, gitarze basowej jazzowej, klarnecie jazzowym, kontrabasie jazzowym, perkusji jazzowej, puzonie jazzowym, saksofonie jazzowym, skrzypcach jazzowych, trąbce jazzowej, wibrafonie jazzowym;

-              lutnictwo;

-              rytmika;

-              wokalistyka (6-letni i 4-letni cykl kształcenia);

-              wokalistyka estradowa (6-letni i 4-letni cykl kształcenia);

-              wokalistyka jazzowa (6-letni i 4-letni cykl kształcenia).

 

Typy średnich szkół muzycznych:

Szkoły muzyczne II stopnia - szkoły o 6-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia w zależności od specjalności kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego. Realizują wyłącznie kształcenie artystyczne.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata i pomyślnie przeszedł egzamin wstępny w zakresie odpowiednio przedmiotów artystycznych lub specjalności albo specjalizacji kształcenia. Egzaminy odbywają się co roku, w okresie od 1 marca do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne i obejmują:

- egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

- egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych

- oraz dodatkowe egzaminy związane z wybraną specjalnością kształcenia.

W szkołach muzycznych II stopnia utrzymany jest wysoki wymiar  obowiązkowych indywidualnych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia z przedmiotu głównego (gry na instrumencie lub odpowiednio innej specjalności kształcenia) oraz zajęć z akompaniatorem. Szkoły realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne m. in. z: kształcenia słuchu, analizy dzieła muzycznego, historii muzyki z literaturą muzyczną, zasad muzyki z elementami edycji nut, harmonii praktycznej, zajęć modułowych rozszerzających zainteresowania i wiedzę, zajęć uzupełniających w ramach specjalności zawodowej.

Ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia - szkoły o 6-letnim cyklu kształcenia, w których w klasie III przeprowadza się egzamin gimnazjalny, dające wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Do ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia przyjmowani są kandydaci na podstawie egzaminów wstępnych w zakresie odpowiednio przedmiotów artystycznych lub specjalności albo specjalizacji kształcenia, którzy nie przekroczyli 14 roku życia i ukończyli 6-letnią ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia lub 6-letnią szkołę podstawową.

Uczniowie średnich szkół muzycznych II stopnia podczas licznych koncertów prezentują się nie tylko jako soliści, ale również jako kameraliści w zespołach kameralnych oraz w orkiestrach i chórach. Biorą udział w konkursach muzycznych oraz przesłuchaniach.

Policealne szkoły muzyczne - szkoły o 3-letnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie aktor scen muzycznych po zdaniu egzaminu dyplomowego. Kształcenie w powyższym zawodzie odbywa się w specjalnościach:

-              wokalno-aktorska;

-              wokalno-baletowa.

O przyjęcie do szkoły policealnej na semestr pierwszy może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata i posiada świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły, potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego. Dla kandydatów tego typu szkoły przeprowadza się egzamin wstępny w zakresie odpowiednio przedmiotów artystycznych lub specjalności kształcenia, który obejmuje:

- egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia,

- egzamin ustny z dziedziny sztuki związanej z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia.

W specjalności wokalno-aktorskiej przedmiotem głównym jest śpiew. W specjalności wokalno-baletowej przedmiotami głównymi są: śpiew i taniec. W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych  realizowane jest kształcenie z następujących zajęć: gra aktorska, taniec, praca z akompaniatorem, charakteryzacja, umuzykalnienie, praktyki sceniczne, wybrane zagadnienia z historii śpiewu lub odpowiednio historii tańca oraz odpowiednio w zależności od specjalności: piosenka aktorska, wiersz, proza lub step i pantomima.