Kształcenie plastyczne

Kształcenie plastyczne ma strukturę dwustopniową: na poziomie średniej szkoły zawodowej, w której prowadzone jest kształcenie artystyczne umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego plastyk  oraz na poziomie szkoły wyższej w Akademiach Sztuk Pięknych.

Szkoły plastyczne prowadzą kształcenie w następujących specjalnościach i specjalizacjach:

- specjalność: fotografia i film – specjalizacje: animacja filmowa, fotografia artystyczna, realizacja obrazu filmowego, realizacje intermedialne;

- specjalność formy rzeźbiarskie – specjalizacje: ceramika artystyczna, kamieniarstwo artystyczne i sztukatorstwo, kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, snycerstwo, szkło artystyczne, techniki rzeźbiarskie;

- specjalność formy użytkowe – specjalizacje: aranżacja przestrzeni, lutnictwo artystyczne, meblarstwo artystyczne, projektowanie ubioru, projektowanie zabawek, tkanina artystyczna, złotnictwo;

- specjalność techniki graficzne – specjalizacje: projektowanie graficzne, publikacje multimedialne, techniki druku artystycznego;

- specjalność techniki malarstwa dekoracyjnego – specjalizacje: tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze, witraż;

- specjalność techniki renowacyjne - specjalizacje: renowacja elementów architektury, renowacja mebli i wyrobów snycerskich;

- specjalność techniki scenograficzne - specjalizacje: charakteryzacja i wizaż, modelatorstwo i dekoratorstwo, stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku.

Szkolnictwo plastyczne tworzą następujące typy szkół:

- ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych, o 6-letnim cyklu kształcenia, w których w klasie III przeprowadza się egzamin gimnazjalny, dające wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat oraz przedstawi zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy szóstej szkoły podstawowej.

- licea plastyczne, o 4-letnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Do klasy pierwszej liceum plastycznego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat i przedstawi zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum.

- policealne szkoły plastyczne - szkoły o 2-letnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego. O przyjęcie do szkoły policealnej na semestr pierwszy może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata i posiada świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły, potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego.

Dla kandydatów do ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, policealnej szkoły plastycznej przeprowadza się egzamin wstępny w zakresie odpowiednio przedmiotów artystycznych lub specjalności albo specjalizacji kształcenia, którego zadaniem jest zbadanie predyspozycji plastycznych i wrażliwości estetycznej kandydata w tym w szczególności:

- egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

- egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

W szkołach plastycznych, realizowane są następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, zajęcia modułowe rozszerzające zainteresowania i wiedzę do wyboru w zakresie multimediów i fotografii lub zespołowych projektów artystycznych oraz zajęcia w ramach wybranej specjalności lub specjalizacji zawodowej.

Po zakończeniu kształcenia w szkole plastycznej uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. W wielu szkołach uczniowie prezentują też prace towarzyszące dyplomowi z takich dyscyplin, jak rysunek, malarstwo czy rzeźba.