Zakładanie i prowadzenie szkół niepublicznych

Na podstawie art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) osoba prawna (np.: stowarzyszenie, fundacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, osoba prawna kościołów i innych związków wyznaniowych) lub osoba fizyczna może założyć i prowadzić niepubliczną szkołę artystyczną.

Utworzenie niepublicznej szkoły artystycznej szkoły następuje po uzyskaniu wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych. Szkoła niepubliczna działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy, po stwierdzeniu, że spełnia warunki określone w art. 7 ust. 3 ustawy.

Szkole artystycznej niepublicznej realizującej równolegle z kształceniem artystycznym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum (tj. ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkole baletowej) przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy.

Informacje dotyczące zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół artystycznych, w tym szczegółowe informacje dotyczące organizacji kształcenia, przydatne wzory druków oraz aktualne komunikaty znajdują się na stronie adresowanej do szkół niepublicznych: www.niepubliczne.cea.art.pl. Zapraszamy do korzystania z serwisu.

Zgodnie z art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami artystycznymi sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu utworzył specjalistyczną jednostkę nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej.