Stan prac nad Ustawą 2.0 w kontekście specyfiki wyższego szkolnictwa artystycznego (stan na 12 grudnia 2017 roku)

1. Projekt Ustawy 2.0 został zaprezentowany na Narodowym Kongresie Nauki (19-20 września br.). Szkolnictwo artystyczne jako jedyne szkolnictwo branżowe miało na Kongresie swój odrębny panel: „Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce a rozwój uczelni artystycznych”.

2. MKiDN współpracował z Konferencją Rektorów Uczelni Artystycznych w sprawie zgłoszenia uwag do projektu Ustawy 2.0. Odbyły się konsultacje między innymi w Radziejowicach 21-22 września br. oraz w Gdańsku 19-20 października br.

3. MKiDN popiera wszystkie uwagi KRUA do projektu Ustawy 2.0.

4. Uwagi KRUA oraz MKiDN zostały zgłoszone do MNiSW.

5. W dniu 9 października br. odbyło się posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na którym Wicepremier Jarosław Gowin publicznie zapewnił Prof. dr hab. Antoniego Cygana Przewodniczącego KRUA, że uwagi KRUA są uwzględnione. Wynika z tego, że specyfika szkolnictwa artystycznego zostanie zachowana w projekcie nowej ustawy.

6. W dniu 21 listopada br. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, na którym rozpatrzono Informację MNiSW o aktualnym stanie prac nad projektem Ustawa 2.0 oraz o przebiegu i wynikach konsultacji. Obecny na posiedzeniu Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko poinformował, że w związku z bardzo licznymi opiniami i uwagami nadesłanymi przez środowisko akademickie, które muszą być wnikliwie przeanalizowane, ostateczny projekt ustawy zostanie przedstawiony do dalszego procedowania na początki 2018 roku.

Reasumując, ogromne zaangażowanie KRUA w prace nad projektem Ustawy 2.0 wsparte stanowiskiem kierownictwa MKiDN, jednoznacznie popierającym działania KRUA, daje pewność, że specyfika szkolnictwa artystycznego będzie uwzględniona w projekcie Ustawy 2.0. Wszystkie działania ukierunkowane są na zapewnienie takich warunków dla szkolnictwa artystycznego, aby utrzymać i rozwinąć to, co decyduje o jego wyjątkowej pozycji, to jest przede wszystkim wysoką jakość kształcenia w relacji mistrz – uczeń, prowadzenie działalności artystycznej wzbogacającej dziedzictwo kultury a także zapewnienie właściwego finansowania.