Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim - wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w perspektywie - uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

Współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Jedyną w pełni zinstytucjonalizowaną formą współpracy w V4 jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund), mający na celu finansowe wspieranie wspólnych inicjatyw i projektów. Na czele MFW stoi Dyrektor Wykonawczy, powoływany na zasadzie rotacji co 3 lata. Obecnie jest nim Polka Beata Jaczewska.

Prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej również pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok, a jej program przyjmowany jest przez premierów wszystkich czterech państw. Obecnie sprawują ją Czesi, a od 1 lipca 2016 roku przejmie ją Polska.

Poprzednia polska prezydencja w V4 była okresem intensywnej współpracy kulturalnej. W dniach 13-14 lutego 2013 r. miała miejsce, zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Audiowizualny, konferencja ekspercka V4 pn. „Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego”. Podczas konferencji zostały omówione projekty realizowane w zakresie digitalizacji przez instytucje kultury państw Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast kulminacyjnym wydarzeniem było Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 11-14 czerwca 2013 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Podczas spotkania podsumowano działania państw V4 w zakresie kultury oraz nakreślono perspektywę współpracy na kolejne lata. Liczne projekty w ramach polskiej prezydencji zrealizowały także instytucje podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Instytut Adama Mickiewicza.