Współpraca kulturalna w zakresie V4

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w dziedzinie kultury jest intensywna i systematyczna. Każdego roku w państwach Grupy organizowane są spotkania ministrów oraz ekspertów. Wynikiem tych spotkań jest sformułowanie wspólnych celów prowadzonych polityk kulturalnych, zorientowanych m.in. na pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Europy Środkowej oraz tworzenie licznych, różnorodnych projektów w dziedzinie kultury.

Współpraca w ramach V4 umożliwia Czechom, Słowacji, Węgrom i Polsce identyfikowanie problemów istniejących w sektorze kultury – zarówno w kontekście środkowoeuropejskim, jak i członkostwa w Unii Europejskiej – oraz szukanie wspólnych rozwiązań, w szczególności w dziedzinie promocji kultury.

W ramach UE zasadniczą osią aktywności V4 jest wzbogacenie spektrum działań i inicjatyw na rzecz kultury i budowanie europejskiego wymiaru Grupy w twórczym dialogu z otoczeniem.

Przykłady zrealizowanych przedsięwzięć i projektów:

Seria kolokwiów biblioteczno-informatycznych mających na celu wymianę doświadczeń i informacji oraz prezentację dobrych praktyk dotyczących systemów cyfrowych digitalizacji zasobów bibliotecznych. Pomysł powstania Warsztatów został przedstawiony przez stronę słowacką podczas spotkania ministrów kultury w Bańskiej Bystrzycy w 2005 r. Kolokwium jest organizowane co dwa lata w kolejnym państwie Grupy Wyszehradzkiej, z reguły prowadzone jest w języku angielskim. Rozważane jest poszerzenie współpracy w tej dziedzinie w ramach formatu V4+.

Dotychczas spotkania i konferencje odbyły się m.in. w Ołomuńcu, Warszawie i Budapeszcie. Kolejna edycja będzie miała miejsce w Bratysławie na jesieni 2018 r.

Celem inicjatywy jest analiza potencjalnych szans i zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego. Grupie roboczej przewodzi Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, a każde państwo V4 deleguje po dwóch reprezentantów do udziału w obradach (m.in. przedstawicieli ministerstw kultury, rad ochrony zabytków). Z koncepcją utworzenia tego typu grupy ekspertów wystąpiła Polska podczas spotkania ministrów kultury w Krakowie w 2006 r. Pierwsze spotkanie grupy roboczej zorganizowane zostało w Krakowie w czerwcu 2007 r. i było poświęcone zagadnieniom ochrony zespołów urbanistycznych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obecnie Grupa Robocza patronuje dwóm projektom, które stale są rozwijane:’

  1. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej
  1. V4-Heritage Academy

Instytut Adama Mickiewicza, we współpracy z partnerami zagranicznymi, zorganizował w październiku 2011 roku w Krakowie dwudniową konferencję poświęconą roli teatru w państwach wyszehradzkich po 1989 roku, która stanowiła kontynuację debaty rozpoczętej w Budapeszcie w 2008 roku. Konferencja adresowana była do przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej – specjalistów zajmujących się sztukami scenicznymi, takich jak historycy teatru, krytycy, teoretycy oraz dramaturdzy. Zaproszeni zostali także eksperci z innych państw Europy Środkowej oraz Wschodniej. Konferencja stanowiła część oficjalnego programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wzięło w niej udział 80 gości z 18 krajów.

PACE.V4, Performing Arts Central Europe - Focus on Visegrad Countries to projekt pilotażowy opierający się na prezentacjach na międzynarodowych targach i festiwalach sztuki, dedykowanym sztukom performatywnym, takich jak: PAMS w Seulu (2012) i APAP w Nowym Yorku (2013). Głównym celem projektu była chęć zwiększenia widoczności i obecności sztuk performatywnych państw V4 na światowych forach artystycznych i kulturalnych. Obszarami priorytetowymi dla prezentacji PACE.V4 były wydarzenia w Europie, Azji (Japonia, Chiny, Korea Południowa) oraz Ameryce Północnej i Południowej. Grupą docelową stanowili profesjonaliści działający w dziedzinie sztuk performatywnych. Projekt jest częścią długotrwałej współpracy nie tylko pomiędzy państwami V4, ale również w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Zbiorcza publikacja autorów pochodzących z krajów V4, wydana w 2007 r. Jej koncepcja została zgłoszona przez Węgry podczas 15. Spotkania Ministrów Kultury w Krakowie, we wrześniu 2006 r. Ustalono, iż każdy kraj reprezentowany będzie w Antologii przez 3-4 autorów, których teksty dotyczyć będą współczesnej rzeczywistości w poszczególnych krajach regionu. Zawartość antologii przetłumaczona została na 5 języków – angielski i języki państw V4. W czasie polskiej prezydencji przetłumaczono ją także na język arabski i wydano przez egipskie wydawnictwo Sphinx.