400 mln zł na digitalizację zasobów kultury

10-04-2015

Biblioteki, galerie i muzea może odwiedzać każdy. Dostęp do nich jest łatwiejszy dzięki europejskiemu dofinasowaniu digitalizacji zasobów i ich udostępnianiu w internecie. Unia Europejska przeznaczy na ten cel środki również w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-20. W konkursie, który Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosi w drugim lub trzecim kwartale br., do rozdysponowania między beneficjentami jest 400 mln zł.

Dzięki digitalizacji, w każdym momencie można sięgnąć w sieci do bogatych bibliotek książkowych, prasowych, muzycznych czy filmowych, czekają tez zapisy festiwali, koncertów i wystaw. Przez wirtualne galerie można zwiedzać zabytki i muzea. Digitalizacja służy również istotna w przypadku obiektów zagrożonych zniszczeniem; część naszego narodowego dziedzictwa zostałaby bezpowrotnie zaginiona lub zapomniana.

Komunikat Komisji Europejskiej z 2005 r. podkreśla znaczenie bibliotek i archiwów jako wspólnego europejskiego dziedzictwa. W technologiach informatycznych widzi też szansę na ponowne „odkrycie" kulturowej i naukowej spuścizny minionych pokoleń, która może być udostępnienia dla obecnych i przyszłych zastosowań. Zdaniem unijnych urzędników, skarbiec digitalizowanych materiałów - książek, prasy, filmów, fotografii i map - odzwierciedla bogatą historię Starego Kontynentu oraz jego kulturowe i językowe zróżnicowanie. Udostępnienie w internecie zasobów pochodzących z różnych kultur i obszarów językowych ułatwi również obywatelom docenienie dorobku, zarówno własnego, jak i innych krajów UE. Cyfrowe zapisy można też wykorzystać w celach edukacyjnych, zawodowych lub rekreacyjnych. To kolejny powód, dla którego KE apeluje do państw członkowskich o tworzenie w Europie bibliotek cyfrowych.

UE wspiera takie działania, a deklaracjom towarzyszy finansowe wsparcie, m.in. w ramach Programu Polska Cyfrowa (PO PC) . Na drugi lub trzeci kwartał 2015 r. został zaplanowany konkurs, który ogłosi Centrum Projektów PC. Do rozdysponowania pomiędzy beneficjentami jest 400 mln zł. Wspierane będą: digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności tych obiektów, polepszenie ich jakości, a także zwiększanie możliwości ich ponownego wykorzystania.

O dofinansowanie będą mogły się starać instytucje kultury - państwowe i współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i archiwa państwowe oraz ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni. Na liście znalazły się również jednostki administracji rządowej i urzędy im podlegle lub przez nie nadzorowane oraz biblioteki. Do grona potencjalnych beneficjentów należą też partnerstwa zawiązane w ramach i pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami oraz partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Beneficjenci muszą wnieść minimalny wkład własny, który dla instytucji mazowieckich wynosi 20 proc., a dla podmiotów z innych województw - 15 proc. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł, a maksymalna - 50 mln euro.

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty, które pozwolą na udostępnianie zasobów kultury w sposób otwarły, co oznacza m.in. wymóg uregulowania zagadnień związanych z prawami autorskimi i patentowymi. Premiowane będzie wykorzystanie do cyfrowego udostępniania zasobów kultury platform lub repozytoriów zewnętrznych, a także działania mające wymiar obywatelski (demokratyzujące społeczeństwo poprzez nieograniczone uczestnictwo w kulturze).

Przedsięwzięcia będą oceniane pod kątem znaczenia cyfrowo udostępnianych zasobów. Jednym z najważniejszych kryteriów będzie możliwość ponownego wykorzystania naukowego, artystyczne go, historycznego lub edukacyjnego dzieł. Innym wskaźnikiem będzie istotność zasobów z punktu widzenia polskiej i światowej kultury. Kolejnym - znaczenie rezultatów projektu dla rozwoju gospodarki. Oceniający wezmą również pod uwagę wielkość potencjalnej grupy docelowej zainteresowanej danym zasobem, w tym wzrost popytu na zasób objęty projektem.

 

 powrót