Komunikat MKiDN w sprawie połączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

21-12-2016

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oczekuje na rozpatrzenie zażalenia na nieprawomocne postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie wstrzymania procedury łączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 25 listopada 2016 r. zgodnie z przewidzianymi w przepisach prawa uprawnieniami strony postepowania wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 listopada 2016 r. dotyczące wstrzymania wykonania zarządzenia Ministra w sprawie połączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 zaskarżając je w całości.

W obliczu powyższego za nadużycie i manipulację dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej uznać należy treść przesłanego prasie stanowiska Muzeum, w którym stwierdzono m.in., że „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie uznaje postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wstrzymującego łączenie muzeów”. Minister zastosował bowiem przysługujący mu i przewidziany w prawie środek odwoławczy, obszernie uzasadniając powody, dla których postanowieniu WSA w Warszawie zarzuca naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  w tym wskazując nieuwzględnienie wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności istnienia zarządzenia Ministra, którym zmienił termin połączenia muzeów na inny niż rozpatrywany przez Sąd, co powoduje, że Sąd odniósł się do nieaktualnego stanu faktycznego.

Niezasadne jest tym samym przywoływanie przez Muzeum argumentu o dokonywaniu połączenia jako generującego nieuzasadnione przestoje na budowie i niepotrzebne, olbrzymie koszty, gdyż data połączenia muzeów zmieniona została na 1 lutego 2017 r. na wniosek Dyrektora Muzeum właśnie po to, by prace budowlane mogły być zakończone w określonych terminach. Jak wynika z informacji udzielanych przez Muzeum  - prace te postępują zgodnie z harmonogramem, a zatem trudno uznać za racjonalne argumenty o łączeniu jako przyczynie opóźnień.

Z punktu widzenia Ministra o wiele większy problem stanowią wyniki kontroli przeprowadzonej w Muzeum w 2016 r. i jego ustalenia, z których najważniejsze (ale nie jedyne) wskazują na niegospodarne i niezgodne z przepisami Prawo zamówień publicznych działania dyrekcji Muzeum w procesie inwestycji,  w tym te, które spowodowały ogromne opóźnienie w realizacji programu rządowego oraz wzrost kosztów budowy o dziesiątki milionów w stosunku do pierwotnych założeń. Dyrektor Muzeum został poproszony o przedstawienie informacji o sposobie zastosowania się do listy kilkunastu wniosków pokontrolnych w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, co nastąpiło w ubiegłym tygodniu. Odpowiedź winna być udzielona jeszcze przed terminem połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, już obecnie jednak należy wskazać, że niektóre oceniane w toku kontroli działania dyrekcji Muzeum, wyczerpują znamiona działań nieznajdujących umocowania w prawie i szkodliwych nie tylko dla Muzeum, ale i dla Skarbu Państwa. Ostateczna ocena dyrekcji Muzeum ze strony Ministra i adekwatne do tej oceny działania nastąpią jednak po uzyskaniu odpowiedzi Muzeum.powrót