Koncepcja zasad finansowania mediów publicznych

30-01-2014

Zmniejszenie obciążeń nakładanych na gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do uiszczania opłat oraz zagwarantowanie ich skuteczniejszej egzekucji - to główne założenia koncepcji zasad finansowania mediów publicznych.  Opłata  audiowizualna dla osób fizycznych zostanie ustalona na poziomie 10 zł od gospodarstwa domowego. Dokument przygotowany przez MKiDN nie stanowi założeń projektu ustawy.

Opłata audiowizualna ma być pobierana w celu finansowania misji mediów publicznych. Pozostaje ona najczęściej stosowanym sposobem finansowania mediów publicznych w Europie. Rozwiązanie polegające na obciążeniu tego typu opłatą wszystkie gospodarstwa domowe i przedsiębiorców, niezależnie od posiadania odbiornika, coraz częściej zastępuje tradycyjne opłaty abonamentowe, które zawsze były powiązane z konkretnym odbiornikiem.  Najważniejszymi przykładami regulacji europejskich w tym zakresie są Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Finlandia, Czechy i Portugalia. 

Gospodarstwo domowe jest rozumiane jako zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

Misja jest zdefiniowana w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji ; musi być zgodna z celem, jakim jest zaspokajanie potrzeb demokratycznych, społecznych i kulturalnych danego społeczeństwa oraz zagwarantowanie pluralizmu, w tym różnorodności kulturalnej i językowej.

W celu zapewnienia dostępu do jak największej liczby audycji  spełniających kryteria misji publicznej, część środków z opłaty audiowizualnej zostanie przeznaczona na Fundusz Misji Publicznej. Środki  w nim gromadzone przyznawane byłyby w ramach konkursów na poszczególne przedsięwzięcia programowe. Podmiot, który uzyskałby dofinansowanie, byłby zobowiązany do jak najszerszego udostępnienia danej audycji.

Proponuje się utrzymanie (z drobnymi modyfikacjami) obecnego katalogu osób zwolnionych z uiszczania opłat. Obecnie są to m.in.: osoby, które ukończyły 75 lat, zaliczone do I grupy inwalidzkiej, niewidome i niesłyszące, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. Planuje się obniżenie wieku wymaganego do zwolnienia z obecnych 75 lat do 67 lat, co będzie skutkowało zwolnieniem z opłaty większości emerytów.

Koncepcja zasad finansowania mediów publicznychpowrót