Nowe raporty europejskie dostępne w języku polskim

24-02-2015

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych Komisji Europejskiej opublikowano, dzięki staraniom Departamentu Współpracy z Zagranicą MKiDN, wersje polskojęzyczne dwóch raportów z prac eksperckich grup roboczych, prowadzonych w dziedzinie kultury w ramach tzw. otwartej metody koordynacji (OMK). Jest to sposób  współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE, który polega na dzieleniu się dobrymi praktykami i doświadczeniami. W pracach obu grup uczestniczyli przedstawiciele MKiDN oraz reprezentanci polskiego środowiska kultury. Celem obu raportów, które przedstawiamy poniżej, jest ogólna prezentacja inicjatyw i rozwiązań, które mogą służyć za inspirację decydentom, a także organizacjom, artystom i innym zainteresowanym podmiotom z sektora kultury.

„partnerstwa kreatywne” są określane jako partnerstwa między instytucjami kultury a innymi sektorami (edukacja, szkolenia, biznes, zarządzanie, badania, rolnictwo, sektor społeczny, sektor publiczny itp.), które pomagają przenosić umiejętności kreatywne z kultury do innych sektorów. Grupa OMK stwierdziła, że partnerstwa kreatywne to wysoce efektywne, tanie narzędzia, które mogą pomoc w rozwiązaniu niektórych ważnych wyzwań, od modernizacji kształcenia do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, w celu rozwiązania problemów ochrony środowiska. Raport przedstawia konkretne propozycje sposobów, w jakich partnerstwa kreatywne mogą działać oraz zaleca, by decydenci na szczeblu krajowym oraz regionalnym lub lokalnym rozważyli sposoby wspierania ich jako strategicznych narzędzi innowacji społecznych oraz biznesowych. Wersja polska raportu dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/culture/library/reports/creative-partnerships_pl.pdf

wzrastająca różnorodność w Europie jest rzeczywistością, którą należy brać pod uwagę i którą należy się zająć na poziomie zarówno jednostki, jak i zbiorowości. Przekonanie, że różnorodność kulturowa jest zaletą, wartością dodaną i szansą dla społeczeństwa europejskiego przenika efekt prac grupy, która skupiła się na roli sztuki publicznej i instytucji kultury w promowaniu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego. Wersja polska raportu dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/culture/library/reports/201405-omc-diversity-dialogue_pl.pdfpowrót