Umowa na dofinansowanie ze środków UE dokumentacji niezbędnej do termomodernizacji uczelni artystycznych

16-10-2015

W dniu 14.10.2015 roku, Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji”.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków europejskich w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wartość całkowita projektu wynosi 2.365.913,80 zł, w tym dofinansowanie Funduszu Spójności: 1.988.304,89 zł.

W ramach projektu opracowane zostaną audyty energetyczne wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną i dokumentacją projektowo-kosztorysową dla 28 budynków.

Jest to pierwszy etap założenia inwestycyjnego, którego celem jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznych artystycznych uczelni wyższych w Polsce oraz zmniejszenie zapotrzebowania i samego zużycia energii (oszczędność), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 uczelniami z terenu całego kraju:

Jest to drugi projekt realizowany przez MKiDN związany z termomodernizacją sektora szkolnictwa artystycznego. Pierwsza inwestycja, znajdująca się obecnie na końcowym etapie realizacji dotyczy państwowych placówek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/termomodernizacja-szkol-artystycznych-5456.php oraz http://cea.art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/powrót