Wicepremier odpowiada Europejskiej Akademii Filmowej

17-10-2017

 

Odpowiedź Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego na list otwarty Wima Wendersa, Prezesa Europejskiej Akademii Filmowej.

Warszawa, 17 października 2017 r.

 

Szanowny Panie Prezesie,

z przykrością i zdumieniem przeczytałem gorzkie słowa podpisane przez wybitnego reżysera, którego twórczość wysoko cenię. Są one niesprawiedliwe i nie znajdują potwierdzenia  w faktach.

Przypomnę, że przyczyną odwołania dyrektor PISF z pełnionej funkcji było - tylko i wyłącznie -  naruszenie podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszenie przepisów prawa. W zaistniałej sytuacji dalsza współpraca z Panią Magdaleną Sroką okazała się niemożliwa, dlatego niebawem – zgodnie z prawem - odbędzie się konkurs, w którym wyłoniony zostanie nowy dyrektor tej instytucji. Zmiana na tym stanowisku nie wiąże się z jakąś zaplanowaną reformą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Przeciwnie – jeśli instytucja działa sprawnie, to trzeba kontynuować i wspierać jej działania. Dodam, że instytucja ta została stworzona w 2005 roku, dzięki poparciu Prawa i Sprawiedliwości – partii, z ramienia której pełnię funkcję ministra kultury. Przeciwko tej decyzji protestowało wówczas wielu naszych obecnych przeciwników politycznych.

Chciałbym też wyjaśnić, że Polski Instytut Sztuki Filmowej nie jest finansowany ze źródeł prywatnych. Na bieżącą działalność Instytutu dotację z budżetu państwa przekazuje ministerstwo kultury. Najważniejszą częścią przychodów PISF są wpłaty nadawców TV, właścicieli platform cyfrowych, operatorów kablowych, właścicieli kin i dystrybutorów. Powyższa danina z mocy obowiązującej w polskim prawie ustawy o finansach publicznych jest środkiem publicznym. Jeśli pieniądze miałyby być uznane za prywatne tylko dlatego, że pochodzą z wpłat prywatnych przedsiębiorstw, to również środki z budżetu państwa trzeba byłoby traktować jako prywatne, bo pochodzą z podatków płaconych przez obywateli.

PISF jest instytucją nadzorowaną przez ministra kultury, którego obowiązkiem jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa przez dyrektora i reagowanie, jeśli zostały one poważnie naruszone. Nadmieniam, że – co oczywiste – odwołanie dyrektor Magdaleny Sroki nie narusza w żaden sposób swobody wyrazu artystycznego w Polsce.

Dziękuję za wyrażoną w liście troskę o polską kinematografię i pragnę Pana uspokoić – polskie kino, podobnie jak demokracja i wolność artystyczna w naszym kraju, mają się bardzo dobrze i nic im nie grozi. Najlepiej przekonać się samemu - zapraszam Pana do Polski.

 

Z poważaniem,

Piotr Gliński


In response to Wim Wenders' open letter dated October 13, the First Deputy Prime Minister of Poland and Minister of Culture and National Heritage Prof. Piotr Gliński states as follows:

Warsaw, October 17, 2017

Dear Mr. President,

It was with regret equalled only by my bafflement that I read such bitter words undersigned by an outstanding director, whose work I treasure. 

The theses included in the epistle are not only unfair, but they also do not hold water.

Let me kindly remind you that the reasons for the dismissal of the Polish Film Institute's director were - solely and exclusively - her failure to fulfill basic duties related with the post as well as the fact that the law had been violated.

Under the circumstances, further co-operation with Mrs. Magdalena Sroka proved impossible, thus, in full conformity with the law, an open competition will soon be held in order to appoint a new director of the institution.

The prospective change at the helm has by no means anything to do with allegedly pre-orchestrated reform of the Polish Film Institute (PISF). As a matter of fact, it is quite the reverse - if an institution operates well, its actions need to be pursued and supported.

Allow me to add that PISF was established in 2005 upon the initiative and with full backing of none other than the Law and Justice party, on behalf of which I serve as the Minister of Culture and National Heritage.

Worth mentioning is the fact that at the time, many of our current political opponents vigorously protested against the decision to create such an institution.

I also hasten to clarify that the Polish Film Institute has not been funded from "private sources", as wrongly stressed in your letter.

Means from the state budget for the Institute's day-to-day operations are provided by the Culture Ministry. The most significant portion of PISF's revenue is made up by contributions on the part of TV broadcasters, digital platform owners, cable operators, cinema owners and distributors.  

Upon the Polish legislation's Act on Public Finance, the above financial input is deemed a form of public funding. Should money be considered private only because it came from private sector's donations, it would mean the state budget was private too as it derived from taxes paid by private entities, namely, the citizens. 

PISF is an institution supervised by the Culture Minister, whose very duty is both to make sure that the director abides by the law and to respond whenever it is evidently breached.

I allow myself to emphasise the obvious fact that the dismissal of Mrs. Magdalena Sroka does in no way curb artistic expression in Poland.

Last but not least, I would like to express my gratitude for your concern over the Polish cinematography and assure you that the Polish cinema along with the democracy in our country, including the freedom of artistic expression, remains unthreatened and, in fact, have never been better off.

I believe it would be best for you to see it with your own eyes, to do which I hereby invite you to Poland.

 

With regards,

Piotr Gliński

 powrót