Wkrótce nowe rozporządzenie ws. prac konserwatorskich

30-05-2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1789) utraciło moc obowiązującą z dniem 26 maja 2017 r. na podstawie z art. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1330 i 1887).

Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. jest związana wyłącznie z  nowelizacją przepisu upoważniającego do jego wydania tj. art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która to nowelizacja spowodowała zmianę zakresu spraw przekazanych do uregulowania tym aktem wykonawczym (uregulowanie trybu wydawania pozwoleń na prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa).

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków jest aktualnie w konsultacjach międzyresortowych i zacznie obowiązywać w ciągu kilku najbliższych dni.powrót