Umowy i rozliczenia

Poniżej zamieszczamy wzory umów na zadania realizowane w ramach Programów Ministra w 2019 r. dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Do odczytu:

- wzór umowy na wydatki bieżące

- wzór umowy na wydatki bieżące - dofinansowanie uznane za pomoc publiczną

- wzór umowy na wydatki inwestycyjne

- wzór umowy na wydatki inwestycyjne - dofinansowanie uznane za pomoc publiczną

Są to dokumenty wzorcowe określające podstawowe wymogi i zasady rozliczania dotacji, którym muszą się poddać beneficjenci korzystający ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beneficjenci korzystający z dotacji zobowiązani są do złożenia za pomocą systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl) Raportu z realizacji zadania oraz dostarczenia go do Zleceniodawcy z wymaganymi załącznikami (decyduje data stempla pocztowego nadawczego).

Raport podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy. Raport może być podpisany podpisem elektronicznym, zweryfikowanym przy pomocy  kwalifikowanego certyfikatu.

Aby ułatwić Państwu prawidłowe wypełnienie ww. dokumentu poniżej prezentujemy przykładowy raport dotyczący wydatków bieżących:

- przykładowy raport – wydatki bieżące