Nowe zasady funkcjonowania Komisji Prawa Autorskiego

21-10-2010

Dnia 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie 2 miesięcy od dnia jej wejścia w życie powoła Komisję Prawa Autorskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej mandaty arbitrów powołanych na dotychczasowych zasadach wygasną z dniem powołania nowych arbitrów Komisji (z wyjątkiem arbitrów orzekających w sprawach spornych, które nie zakończyły się do dnia wejścia w życie powyższej ustawy; arbitrzy zachowują mandat do dnia wydania orzeczenia).



powrót