Seminarium eksperckie nt. wykorzystywania środków Unii Europejskiej na cele polityki kulturalnej

07-04-2014

W dniach 1 – 2 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, seminarium eksperckie nt. wykorzystywania środków Unii Europejskiej na cele polityki kulturalnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstw Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz gościnnie – Litwy.

Spotkanie poprzedzone zostało wizytami studyjnymi w dn. 01 kwietnia w warszawskich ośrodkach goszczących firmy z sektora kultury i kreatywnego: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Studio Elektoralna oraz Soho Factory. Podczas wizyt zaprezentowane zostały także projekty Creative Poland oraz projekt Akademii Leona Koźmińskiego - Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych.
Seminarium, które odbyło się 02 kwietnia, zostało podzielone na dwie sesje tematyczne – „Przemysły kreatywne – wykorzystanie funduszy europejskich dla wsparcia sektora CCI” (ang. „culture and creative industries” – przemysły kultury i kreatywne) oraz „Mierniki i statystyka w obszarze działalności kulturalnej”.

Podczas pierwszej części seminarium zostały poruszone kwestie wydatkowania funduszy europejskich na wsparcie sektora CCI. Gospodarze i goście przedstawili swoje projekty i dokonania w tym zakresie, realizowane ze wsparciem środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007 – 2013 i plany dotyczące aktualnych ram finansowania – na lata 2014 – 2020. Dyskusja dotyczyła wyzwań i głównych problemów, z którymi mierzą się państwa w zakresie wydatkowania funduszy europejskich na przemysły kreatywne i kultury oraz współpracy, która mogłaby zostać podjęta w tym zakresie w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Druga część seminarium została poświęcona kwestii statystyk. Uczestnicy przedstawili główne wyzwania i dotychczasowe osiągnięcia w zakresie pozyskiwania danych na temat kultury i działalności kulturalnej (przede wszystkim ich źródeł i dostępności oraz metod oceny jakościowej). Poruszono także kwestię wpływu tych dylematów na programowanie oraz ocenę wykorzystywania środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. W sesji tej wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Ośrodka Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie. Zaprezentowano raport pt. „Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych”, zawierający dane dotyczące sektora CCI w województwie małopolskim i jego wpływu na sytuację ekonomiczną regionu. Przedstawiono również, realizowaną przez Ośrodek Statystyki w Krakowie, pracę metodologiczną pn. „Satelitarny rachunek kultury” - omówiono założenia przyjęte przy konstruowaniu polskiej metody rachunku satelitarnego, w tym, m.in., sposób wykorzystania rezultatów projektu ESSNet – Culture Statistics. 

zdjecie
fot. Danuta Matloch

zdjecie
fot. Danuta Matloch

zdjecie
fot. Danuta Matloch

zdjecie
fot. Danuta Matloch

zdjecie
fot. Danuta Matloch

zdjecie
fot. Danuta Matlochpowrót

Warto przeczytać