Środki w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej już dostępne!

25-07-2013

Operator Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” udostępnia  w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „a” środki w wysokości 306 838 EUR (tj. 1 272 365 PLN, liczone według kursu określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków 1 EUR = 4,1467 PLN).

Dostępne środki mają na celu refundację kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektów inwestycyjnych złożonych do dofinansowania w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oraz na nawiązanie partnerstw z podmiotami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).  

Środki na refundację kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (226 838 EUR, tj. 940 629 PLN) dostępne będą wyłącznie dla wnioskodawców, których projekty otrzymają dofinansowanie w ramach Programu.

Środki na refundację kosztów nawiązania partnerstwa (80 000 EUR, tj. 331 736 PLN) dostępne będą wyłącznie dla wnioskodawców, których projekty znajdą się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu lub na liście projektów rezerwowych.

Aby ubiegać się o środki Funduszu Współpracy Dwustronnej projekt musi być realizowany w partnerstwie z instytucjami z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Nabór wniosków do Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „a” jest częścią naboru wniosków do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

Wniosek do Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „a” stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu i w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowania w ramach FWD musi zostać złożony łącznie z całą dokumentacją aplikacyjną, na zasadach określonych w ogłoszeniu o naborze, (pkt. 10).

Dokumenty aplikacyjne dla Funduszu Współpracy Dwustronnej.powrót