Wyniki V naboru wniosków do FWK

08-07-2010

2 lipca 2010 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się posiedzenie Zespołu – Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zespół – Komitet Sterujący dokonał ostatecznej rekomendacji projektów do dofinansowania w ramach V naboru do Funduszu Wymiany Kulturalnej.

W trwającym od 1 marca do 30 kwietnia br. naborze złożonych zostało 87 wniosków aplikacyjnych na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania przekraczającą 40,5 mln zł. Projekty można było składać w czterech obszarach tematycznych: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne, dziedzictwo kulturowe oraz literatura i archiwa.

Rekomendowana lista projektów została przedłożona Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu, który podjął ostateczną decyzję o dofinansowaniu 17 projektów z trzech obszarów tematycznych: muzyka i sztuki sceniczne -  10 projektów, dziedzictwo kulturowe - 4, sztuki plastyczne i wizualne – 3. Łączna kwota dotacji dofinansowanych projektów wyniosła ponad 7,7 mln zł.

Lista projektów rekomendowanychpowrót