Udział Ministra Bogdana Zdrojewskiego w konferencji Rady Europy w Baku

03-12-2008

2 grudnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wziął  udział w konferencji ministrów kultury „Międzykulturowy dialog jako podstawa dla utrzymania pokoju i zrównoważonego rozwoju w Europie i sąsiadujących regionach”, zorganizowanej w Baku. Wydarzenie to, przygotowane pod auspicjami Rady Europy poświęcone było wymianie poglądów na temat roli polityki kulturalnej i prowadzonych w jej ramach działań na rzecz wspierania dialogu międzykulturowego w Europie oraz poza jej granicami, zwłaszcza w odniesieniu do  krajów leżących u południowych wybrzeży  basenu Morza  Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie i Centralnej Azji.
 
Konferencja ministrów kultury w Baku wpisała się w szereg inicjatyw podejmowanych w sferze dialogu pomiędzy kulturami przez różnorodne organizacje międzynarodowe,  m.in.  zwieńczyła obchody Roku Dialogu Międzykulturowego 2008, zainicjowane na forum Unii Europejskiej, w które aktywnie zaangażowana jest również Polska. Spotkanie w Baku było okazją do wymiany poglądów na temat wdrażania rekomendacji zawartych w „Białej Księdze na rzecz dialogu miedzykulturowego” - dokumentu przyjętego przez Radę Europy w 2008 r.

Program konferencji składał się z 3 części, okrągłego stołu ministrów - forum wymiany poglądów nt. wspólnych działań na rzecz dialogu międzykulturowego oraz dwóch paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom polityki kulturalnej oraz dziedzictwa i dialog międzykulturowy.

Rezultatem spotkania w Baku  jest  Deklaracja w sprawie promocji dialogu międzykulturowego - dokument,  potwierdzający zaangażowanie ministrów kultury w promowanie różnorodności kulturowej, wspieranie  dialogu  pomiędzy kulturami oraz sprzyjanie kreatywności w ramach powierzonych im kompetencji. Działania proponowane w ramach realizacji zapisów Deklaracji, mają stanowić zachętę dla rozwijania i podejmowania działań  na gruncie aktywności artystycznej oraz  wspierania mobilności artystów i wymiany ich doświadczeń na polu międzynarodowym. W tym celu sygnatariusze Deklaracji zobowiązani będą do inicjowania projektów wielostronnych, opierających się głównie o programy regionalne Rady Europy.

Podczas konferencji Minister Bogdan Zdrojewski spotkał się z Ministrem Kultury Azerbejdżanu Abulfasem Grajewem. Rozmowa dotyczyła dwustronnej wymiany kulturalnej, a także zwiększenia zaangażowania MKiDN w sprawy ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego Azerbejdżanu.powrót