Inauguracja Programu Kultura+

17-02-2011

516 mln zł na realizację określonych celów w latach 2011-2015. Taką gwarancję finansową zakłada Program Kultura+, którego szczegóły przedstawił minister Bogdan Zdrojewski. W konferencji prasowej uczestniczyli też dyrektorzy Narodowego Instytutu Audiowizualnego - Michał Merczyński oraz Instytutu Książki - Grzegorz Gauden.

Minister Bogdan Zdrojewski w Narodowym Instytucie Audiowizualnym przedstawia  szczegóły programu "Kultura+"

Minister Bogdan Zdrojewski w Narodowym Instytucie Audiowizualnym przedstawia szczegóły programu "Kultura+"

WPR Kultura+ został stworzony w celu poprawy dostępu do kultury i zwiększenia uczestnictwa w niej społeczności lokalnych. Składa się z dwóch priorytetów: „Biblioteka+” (wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych) i „Digitalizacja” (poszerzenie i ułatwienie mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast, dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem internetu).

Program zakłada stymulację edukacji i dydaktyki wszystkich szczebli oraz szerokie udostępnienie zdigitalizowanych dóbr. Ponadto ma za zadanie podniesienie rangi i znaczenia regionalnych instytucji kulturalnych, zarówno jako wytwórców treści kulturowych, jak i punktów dostępu do nich.

Bezpośrednimi jego beneficjentami są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe.

Modernizacja obiektów działalności kulturalnej oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego służyć będzie efektywnym zmianom w funkcjonowaniu instytucji kultury. Chodzi głównie o tworzenie nowoczesnych i samodzielnych placówek, sprzyjających aktywności lokalnych środowisk i integracji społecznej. Biorąc pod uwagę wysokość przeznaczonych na to środków, w rejonach objętych Programem Kultura+ można oczekiwać ożywienia gospodarczego.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronach www.bibliotekaplus.pl , www.nina.gov.pl oraz www.mkidn.gov.pl.powrót