Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego po konsultacjach społecznych

17-10-2011

Ponad 500 uwag i rekomendacji zostało zgłoszonych do projektu SRKS w trakcie konsultacji społecznych, które były prowadzone od 8 kwietnia do 31 maja br. W procesie analizy nadesłanych wniosków, zespół SRKS - w porozumieniu z liderami poszczególnych obszarów - uwzględnił blisko 55% uwag.  Na ich podstawie powstała nowa wersja dokumentu, która jest już dostępna na stronie ks.mkidn.gov.pl.

Dokument znajduje się w zakładce „Pobierz dokument PDF”.  Raport z konsultacji społecznych dostępny jest od początku lipca br. Znajdują się tam szczegółowe informacje na temat przebiegu konsultacji, jak również pełen wykaz zgłoszonych uwag - wraz z decyzją i uzasadnieniem Zespołu ds. SRKS.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego jest jedną z 9-ciu horyzontalnych strategii rozwoju kraju, powstających w odpowiedzi na kluczowe wyzwania rozwojowe, zidentyfikowanych w Raporcie „Polska 2030” (przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP). Koordynatorem Strategii jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak przygotowanie dokumentu wykraczało poza resortowe podziały — Strategia powstawała w szerokiej międzysektorowej i międzyresortowej współpracy, w szczególności z ministerstwami edukacji narodowej oraz pracy i polityki społecznej. Znaczącą rolę w przygotowaniu dokumentu należy przypisać także organizacjom obywatelskim.

W Strategii kapitał społeczny rozumiany jest jako - wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania - zdolność do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów.

Dla każdego z 4 obszarów SRKS („Postawy i kompetencje społeczne”, „Współdziałanie i partycypacja”, „Komunikacja społeczna” oraz „Potencjał kulturowy i kreatywny”) przeprowadzono szczegółową diagnozę obecnej sytuacji. Na tej podstawie sformułowano wyzwania rozwojowe, a następnie - cel strategiczny, jakim jest wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski.powrót