Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury

18-06-2008

17 i 18 czerwca w Warszawie obradowała Międzyrządowa Komisja Polsko-Ukraińska ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej. Posiedzeniu współprzewodniczyli wiceministrowie kultury obu krajów Tomasz MertaTymofij Kochan. W trakcie obrad omówione zostały wyniki prac, wykonanych przez poszczególne zespoły ekspertów działające przy Komisji oraz nakreślone najważniejsze kierunki dalszej współpracy.

Strony uzgodniły między innymi, iż rozpatrzą - na zasadzie wzajemności - propozycje wymiany dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury obu państw. Podjęto decyzję o intensyfikacji prac nad opracowaniem poloników i ukrainików w zasobach bibliotek Polski i Ukrainy.

Kontynuowana będzie praca nad przygotowaniem przewodników archiwalnych po ukrainikach w Polsce i polonikach na Ukrainie. Strony zobowiązały się udostępnić specjalistom drugiego kraju, w celu wykonania ekspertyzy identyfikacyjnej, swoje obiekty muzealne, których pochodzenie może budzić podejrzenia o bezprawne przemieszczenie. Kontynuowane będą prace archiwalne na terenie Ukrainy, m. in. zbiorów Ossolineum.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się jesienią 2009 roku na Ukrainie. Problematyka jego obrad zostanie przygotowana w trakcie spotkań wszystkich zespołów eksperckich reprezentowanych w Komisji: