Infrastruktura kultury

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w programie Infrastruktura kultury, nie zostanie przeprowadzony II nabór do programu.

Celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty instytucji i organizacji zajmujących się działalnością kulturalną oraz edukacyjną w zakresie kultury.

W roku 2010 w programie Infrastruktura kultury obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI

 


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Infrastruktura kultury 2010 NABÓR 1
Informacja dla wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (I nabór 2010)

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie decyzji Ministra. Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie mniejsze niż wnioskowane, będą proszeni o aktualizację wniosku do kwoty przyznanego dofinansowania. Aktualizacji trzeba dokonać poprzez system EBOI (w tym celu należy zalogować się na swoje konto, przejść do zakładki "złożone wnioski", wybrać swój wniosek, kliknąć przycisk "szczegóły" a następnie kliknąć przycisk "aktualizuj").

Prosimy zatem o podjęcie prac nad zmianą preliminarza (pozycje finansowane przez MKiDN muszą dokładnie sumować się na kwotę przyznanego dofinansowania).

Beneficjenci, którzy złożyli wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym będą proszeni o dostarczenie załączników takich jak statut, KRS, bilans, rachunek zysków i strat itp. w formie papierowej z wymaganymi podpisami i pieczęciami.

Po zgromadzeniu kompletnej dokumentacji w DEK wnioski Państwa zostaną przekazane do Departamentu Finansowego, który przygotuje umowy. Środki finansowe zostaną uruchomione po obustronnym podpisaniu umowy.

Informacja dla wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie (I nabór 2010)

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z regulaminem programu Infrastruktura kultury w najbliższym możliwym czasie odeślemy do Państwa wnioski złożone w I naborze.

Nabór I


Wniosek bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy przesłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

wniosek nr ... do programu Infrastruktura kultury
nabór I - 2010

Informacje telefoniczne dotyczące Programu udzielane są w godzinach: 10.00- 14.00 przez następujące osoby: